To Top

Artikler

Dette er en test

Frimureriet Del 1

Skriv ut
(11 Stemmer)

Frimurerordenen har alltid vært omgitt av en mystisk aura for folk flest. Til tider har mediene rettet søkelyset på losjene, og det er blitt stilt nærgående spørsmål, som Stormesteren alltid har bortforklart eller benektet. Dette er i og for seg ikke så merkelig, fordi frimurerne er bundet av sine eder til aldri under noen omstendigheter å avsløre frimureriets hemmeligheter, og er forpliktet til både å lyve og bortforklare når de kommer i pressede situasjoner. Mer om dette senere. At de fleste frimurere i lavere grader er uvitende om frimureriets sanne natur og egentlige formål, er en annen sak. Jeg vil i denne artikkelen i all hovedsak sitere fra frimurernes egne verker, de fleste trykt og utgitt av deres egne forlag, hvorav de fleste forfattere og høygradsfrimurere står meget høyt i ære innenfor ordenen. De vet definitivt hva de snakker om. Det er også forhenværende høygradsfrimurere som uttaler seg.

Hva er frimureriet?

En av 1900-tallets største kjennere av hemmelige selskaper og okkult vitenskap, Manly Palmer Hall (1901–90), definerer frimureriet slik: «Frimureriet er en broderforening innenfor en broderforening — en ytre organisasjon som skjuler et indre brodersamfunn av de utvalgte. Før det i det hele tatt er mulig å diskutere broderskapets opphav, er det maktpåliggende å slå fast at det eksisterer to adskilte ordener, som likevel er avhengige av hverandre — den ene synlig, den andre usynlig. Det synlige selskap er et storslått kameraderi av 'frie og godtatte' menn som har viet seg til etiske, oppdragende, broderlige, patriotiske og humanitære gjøremål. Det usynlige selskap er et hemmelig og meget ærverdig broderskap, der medlemmene har viet seg til å tjene et mystisk arcanum arcanorum [hemmelighetenes hemmeligheter]» (Manly P. Hall, 33°: Rosicrucian and Masonic Origins (1929), s. 397. Uthevelser tilføyd). Den meget berømte frimurerleder Albert Pike (1809–91), som er blitt kalt «Frimurernes Plato», sier: «Frimureriet er en søking etter lys. Denne søkingen fører oss direkte bakover til Kabbala [den jødiske, okkulte magi]» (Albert Pike, 33°: Morals and Dogma (1871), s. 741. Uthevelser tilføyd).Her ser vi typiske jødiske ritualgjenstander fra frimurerlosjenHer ser vi typiske jødiske ritualgjenstander fra frimurerlosjen

Mer om den jødiske Kabbala senere i denne artikkelen. Som vi vil oppdage, utgjør denne okkulte, jødiske magi faktisk en viktig grunnvoll for frimureriets symbolikk. Men skal man søke til den okkulte magi for å finne «lys?» denne uttalelsen får riktig perspektiv når man forstår at frimureriets gud er Lucifer, «lysbæreren», som den samme Albert Pike har uttalt. Mer om det senere. Man tenker også på hva jøden Harold W. Rosenthal — etter påtrykk — uttalte i et intervju fra 1976: «De fleste jøder liker ikke å innrømme det, men vår gud er Lucifer — jeg løy derfor ikke — og vi er hans utvalgte folk. Lucifer er i høyeste grad levende». Dette er ikke mine ord — de kommer fra en fremtredende jøde.

Alt dette er ikke så merkelig, når fremtredende frimurere selv innrømmer at frimureriets symbolikk er hentet fra den jødiske Kabbala. I sin bok The Plot Against The Church, sier Maurice Pinay: «Den lærde jesuitt Monsignore Leon Meurin. . .viser oss i sin usedvanlig veldokumenterte bok 'Clarification of Freemasonry', at jødene var grunnleggerne, organisatorene og lederne av frimureriet» (sitert i The Winrod Letter (april 1967), s. 3. Uthevelser tilføyd). Pinay siterer videre fra Leon Meurin: «Det første som slår den nye frimurerkandidat, er den jødiske natur til alt han finner i losjen. Fra 1. til 30. grad hører han bare snakk om 'det store arbeid med å gjenoppbygge tempelet. . .om et mylder av hemmelige tegn og symboler, hebraiske, hellige ord, og den jødiske kalender som føyer 4000 år til vår egen kalender for dermed ikke å ære vår Frelsers fødsel. . . .Frimureriets doktriner er de samme som doktrinene i den jødiske Kabbala (mystikk), og spesielt i deres bok Zohar (lys)» (Pinay, s. 338–339, sitert i The Winrod Letter (april 1967), s. 3–4. Uthevelser tilføyd).

Den jødiske Rabbi Dr. Isaac Wise sier rett ut: «Frimureriet er en jødisk innstiftelse. Dets historie, grader, passord og forklaringer er jødiske fra ende til begynnelse» (The Israelite of America, 8. mars 1866. Uthevelser tilføyd. Sitert i Winrod, s. 4). Det jødiske organet The Jewish Tribune, New York (28. oktober 1927) bekrefter dette: «Frimureriet er grunnlagt på jødedommen. Fjern jødedommens lære fra frimurerritualene, og hva blir tilbake?» (Uthevelser tilføyd. Sitert i The Winrod Letter (desember 1962), s. 4). Alt dette stemmer med hva fremtredende frimurere selv sier. Mer om dette under avsnittet om Kabbala. Frimureren George H. Steinmetz sier at det er aldeles utenkelig at frimureriet ble utklekket av håndverkere i deres middelalderske laug: «Et av de eldste dokumenter som inneholder en skriftlig beskrivelse av et operativt frimureri, er Regius/Halliwell-manuskriptet fra ca. 1390. . . .Skal vi tro at disse håndverkere fra middelalderen — de fleste av dem var faktisk analfabeter — klekket ut et komplett filosofisk system som frimureriet, og deretter, med stor kløkt, skjulte det bak et komplisert symbolsk og allegorisk språk?» (George H. Steinmetz: Freemasonry, Its Hidden Meaning, s. 44–45.) Nei, fortsetter Steinmetz, og siterer Robert H. Brown: «Frimurerne var kjent som 'Lysets Sønner' lenge før kong Salomos tempel ble bygd. I oldtiden ble frimureriet praktisert under navnet Lux (lys) eller dets ekvivalent i de forskjellige språk i Antikken (s. 46, Uthevelser tilføyd). Igjen en referanse til frimureriet og «lys», men «lys» i tilknytning til Oldtidens soldyrkelse.

Forskjellige frimurersystemer

Frimureriet består av en rekke systemer som har sine særtrekk, men som alle er grener på den samme stammen. Hovedsystemene er Scottish Rite, York Rite og Grand Orient.

1. Scottish Rite. Dette systemet er det mest utbredte, og er representert i de aller fleste kulturstater. Systemet har 33 grader, hvorav de tre første kalles Den blå losje og inneholder hovedessensen av frimureriet.

2. Grand Orient. Forsiden på en tidligere norsk frimurermatrikkel (fortegnelse over frimurermedlemmer) viser at Norge er frimurerordenens tiende provinsForsiden på en tidligere norsk frimurermatrikkel (fortegnelse over frimurermedlemmer) viser at Norge er frimurerordenens tiende provinsDette systemet brukes i Frankrike, Spania, Italia og Latinamerika. Systemet har syv grader, men har også domsmyndighet over de 33 gradene i Scottish Rite og over alle andre losjer som brukes i Frankrike.

I Norge benyttes Det svenske systemet. Det er i bruk i Sverige (Svenska Frimurare-Ordenen), Norge (Den Norske Frimurerorden (Storlosje)) og i modifisert form i Danmark (Den Danske Store Landsloge). Det har 11 (12) grader, hvorav den 12. grad («Salomos Vikarius») er i Sverige og Danmark forbeholdt Kongen som «evig» Stormester. Gradene 4 til 11 samsvarer med gradene i Scottish Rite (Harold V.B. Voorhis, 33°: The Story of the Scottish Rite of Freemasonry, s. 53).

Men på tross av ytre forskjeller er alle frimurersystemer på internasjonal basis ett. Dette er meget viktig å merke seg. Eksempelvis uttalte den tidligere Viseste Salomos Vikar for Norge i et brev til «alle brødre innen Den Norske Frimurerorden (mars 1940) følgende: «Den Norske Frimurerorden står i venskabelig forbindelse med andre frimurersamfunn, der har det samme etiske og kulturelle grunnlag og formål, spesielt Svenska Frimurare-Orden og Den Danske Store Landsloge, men også med andre storloger, bl.a. de engelske, skotske og irske samt endel amerikanske, der alle har samme mål» (sitert i Ørnulf Myklestad: Bak Frimureriets Kulisser, s. 18. Uthevelser tilføyd). Tittelsiden til tidligere norske frimurermatrikler viser at Norge bare var en «provins» (10. provins) under det internasjonale frimureri.

Frimureriets opphav

FrimEn scene fra et initieringsritual i de egyptiske mysterierEn scene fra et initieringsritual i de egyptiske mysterierureriets egen litteratur avslører at det har sine røtter langt tilbake i oldtidens hedenskap og soldyrkelse. La oss se på noen uttalelser fra verker som alle er skrevet av høygradsfrimurere.

«Antropologene begrenser ikke sine undersøkelser bare til fortiden, men de har gransket innvielsessritualene til mange nålevende stammer, både i Afrika og Australia, og har oppdaget at de bruker symboler og gesturer som frimurerne fremdeles benytter. Både i India og Syria har man funnet slående analogier til våre frimurerritualer. De er flettet inn i deres religiøse filosofi på en måte som gjør det helt utenkelig at de har lånt dette fra europeiske kilder. . . .det er helt klart at ritualer og seremonier som er analoge med det vi kaller frimureri, er blant de eldste her på jorden, og vi finner dem i en eller annen form overalt på kloden. Våre symboler finnes i Egypt og Mexico, i Kina og India, Hellas og Rom, på templene i Burma og katedralene fra middelalderens Europa. Det fortelles at det finnes helligdommer i Syd-India der det blir undervist i de samme hemmeligheter og under de samme bindende eder som de vi benytter i frimureriet og de høyere grader i Europa og Amerika. . . .Vi i frimureriet er arvtakere av en eldgammel tradisjon som gjennom uminnelige tider har vært assosiert med religionens hemmeligste mysterier» (Charles W. LeadbeateLøvepoten i de egyptiske pyramidemysterier. Bildet viser hvordan grepet til løvepoten ble utført i pyramidemysteriene. Presten bærer en løvemaske. Ved dette grepet blir menneskets ånd, som har ligget lang tid i substansens kiste, reist til nytt liv, og kandidaten står opp berettiget til den innviddes lønn. Legg merke til Ankh-korset (løkkekorset, Crux Ansata) som kandidaten holder i den andre hånden. Legg også merke til staven med to snodde slanger (Hermesstav, Kerykeion, en magisk stav) som presten holder. Det er fra slik trolldom og hedenskap frimureriet blant annet har hentet sine ritualerLøvepoten i de egyptiske pyramidemysterier. Bildet viser hvordan grepet til løvepoten ble utført i pyramidemysteriene. Presten bærer en løvemaske. Ved dette grepet blir menneskets ånd, som har ligget lang tid i substansens kiste, reist til nytt liv, og kandidaten står opp berettiget til den innviddes lønn. Legg merke til Ankh-korset (løkkekorset, Crux Ansata) som kandidaten holder i den andre hånden. Legg også merke til staven med to snodde slanger (Hermesstav, Kerykeion, en magisk stav) som presten holder. Det er fra slik trolldom og hedenskap frimureriet blant annet har hentet sine ritualerr, 33°: Ancient Mystic Rites (1986), s. 4,5).

«Dessuten er samtlige skrifter til alle religioner, også de som hører med til jødedom og kristendom, ikke annet enn lignelser og allegorier av den sanne hemmelige doktrine, oversatt for alle de uvitende. . . .Det er også enkelt å påvise at den hemmelige lære opprinnelig kom fra det fjerne Østen, og nå utgjør den opprinnelige visdoms-religion. De tidligere opptegnelser finner man nå i Tibet og India, derfra er den kommet til Etiopia, og videre til Egypt og Kaldea» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry (1925), s. 50). «Alle skribenter er imidlertid enige i at frimureriets symboler og tradisjoner stammer fra det fjerne Østen, og går langt bakover til den fjerneste oldtid. . . .Frimureriets sanne hemmeligheter ligger skjult i dets symbolikk. Denne utgjør et bildelandskap eller en kunstnerisk tale, og frambærer en komplett filosofi som har med relasjonene til guddommen, naturen og mennesket å gjøre» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 139–140).

Egypt

Det er spesielt oldtidens egyptiske mysterier som er frimureriets opprinnelige kilder, med sterke elementer fra denne hedenske og soldyrkende oldtidsnasjon og dens initierte presteskap. Dette blir bekreftet av en rekke autoritative frimurerverker, f.eks.:

«Vi har bekreftet at frimureriet er reinkarnasjonen av de gamle egyptiske mysterier» (George H. Steinmetz: Freemasonry, Its Hidden Meaning, s. 49. Uthevelser tilføyd). «De forskjellige guddommer i Nildalen var elementer i et sinnrikt, magisk og metafysisk system — en slagt seremoniell Kabbala. Dette lar seg ikke bortforklare» (Manly P. Hall, 33°: Freemasonry of the Ancient Egyptians, (1937), s. 25. Uthevelser tilføyd). «Den høyt begavede egyptolog Lenormant innrømmer at den egyptiske magi utgjorde et meget viktig element i deres religiøse filosofi. James Bonwick, F.R.G.S., sammenfatter på følgende vis de krefter som de egyptiske, innvidde mestere var i besittelse av: 'Egyptiske mystikere kunne levitere, spasere i løse luften, ilden skadet dem ikke, de kunne oppholde seg under vann, utholde stort trykk, de ble ikke skadd av lemlestelse, de kunne lese fortiden, spå fremtiden, gjøre seg usynlige og helbrede sykdommer'» (Manly P. Hall, 33°: Freemasonry of the Ancient Egyptians, s. 33. Uthevelser tilføyd). «I sin bok Isis Unveiled, vier Helena P. Blavatsky god plass til de egypiske innvielsesritualer. Hun forklarer at den samme domsseremoni som ifølge De Dødes Bok skjedde i åndeverdenen, ble utført av tempelprestene som et teatralsk festspill da mumien ble begravd. . . .Hun bemerker også at Tau-korset som den initierte fikk i syvende grad, ble lagt på brystet hans da han var død» (Manly P. Hall, 33°: Freemasonry of the Ancient Egyptians, s. 78–79. Uthevelser tilføyd). «I 1814 utga Lenoir sitt verk La Franche-Maconnerie [Det franske frimureri], et merkelig verk fullt av astrologiske symboler, avbildninger av egyptiske guder, og scener fra ritualene og prosesjonene til oldtidens mysterier» (Manly P. Hall, 33°: Freemasonry of the Ancient Egyptians, s. 80).

Den egyptiske gudinne Isis, som var Osiris' hustru og mor til solguden Horus. Hun regnes som «mysterienes mor»Den egyptiske gudinne Isis, som var Osiris' hustru og mor til solguden Horus. Hun regnes som «mysterienes mor»«ModernDen egyptiske guddom Osiris. Legg merke til slangen på hodepynten. Dette vitner om det sataniske opphav - «Satan, den gamle slange»Den egyptiske guddom Osiris. Legg merke til slangen på hodepynten. Dette vitner om det sataniske opphav - «Satan, den gamle slange»e frimurerforskere som Pike, Mackey og Oliver, er enige om at deler av ritualene og symbolikken til Den blå losje [de tre første gradene i Scottish Rite] stammer fra Egypt. Den tredje grad er så avgjort assosiert med Osirislegenden. . . .Det er derfor meget interessant og passende at de gamle hemmelighetene skal gjenopplives, og at frimureriet vier seg til det opphøyde formål det opprinnelig var tiltenkt» (Manly P. Hall, 33°: Freemasonry of the Ancient Egyptians, s. 80. Uthevelser tilføyd). «Egyptens mysterier var, som alltid, inndelt i to hovedseksjoner: De mindre, og de større. De mindre mysterier blir til en viss grad symbolisert av det vi nå kaller den første grad i frimureriet, mens de større mysterier var analoge med det vi nå kaller den annen og tredje grad. . . .men i reserve var de enda større åndelige krefter som indikeres, og som til en viss grad endog blir tildelt i de høyere grader av Scottish Rite-frimureriet. Bak hele dette systemet med frimurersk innvielse var (og fremdeles er) selve Den hvite losje [som iflg. Wm. Guy Carr er 'presteskapet til den luciferianske lære' (Conspiracy, s. 20)], som skjenker de fire store innvielser som fører til menneskets fullkommenhet og full forening med Gud» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 26–27. Uthevelser tilføyd). «Den annen grad i de egyptiske mysterier samsvarte i en viss grad nøye med vår egen F.C.-grad [Fellow Craft]. Disse ble kalt De større mysterier, eller senere Serapis' mysterier» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 32. Uthevelser tilføyd). «Den tredje grad ble i Egypt kalt Osiris' mysterier. Den samsvarer med M.M.-graden [Master Mason] i moderne frimureri» (Leadbeater s. 33. Uthevelser tilføyd).

Serapis var en sammensatt gud, en fusjon mellom den egyptiske guden Osorapis (som selv var en blanding av Osiris og Apis) og en rekke greske guddommer, som Zevs, Helios (den greske solgud), Hades, Asklepios, Dionysos etc. Osiris var den egyptiske fruktbarhets- og åkergud, og Pike sier at alt godt i naturen stammer fra ham:

«Alt som er godt i naturen kommer fra Osiris — orden, harmoni og den gunstige temperering av årstidene og himmelens syklus» (Pike, 476. Uthevelser tilføyd). «I dag kan nok frimurerne benekte at organisasjonen deres har med det gamle Egypt å gjøre, men i Frimurernes Hall i Dublin, som er verdens nest eldste Storlosje, finner man to store sfinkser og andre skulpturer fra det gamle Egypt. I Philadelphia, USA, skryter Frimurertemplet av at de besitter 'de fineste gjenstander av egyptisk ornament utenfor Egypt.' Selv Londons Great Eastern Hotel har et storslått egyptisk tempel som losjene leier for sine nattlige ritualer. Men de de mest åpenbare symboler på frimureriets besettelse av Egypt, er ikke bare skjult i deres templer» (Martin Short (tidligere frimurer): Inside the Brotherhood (1989), s. 81. Uthevelser tilføyd). Frimurernes eget forlag i USA (Macoy) har en rekke verker som alle er skrevet av fremtredende frimurere, og som omhandler de egyptiske mysterier og deres arv.

Kreta

Også Minoakulturen på Kreta hadde sine mysteriereligioner som benyttet frimurerritualer: «Den kategori med tro og praksis vi kaller mysterier, har eksistert i mange land, og under forskjellige former. De fleste har påvirket frimureriet i større eller mindre grad. Men uansett hvilke forskjeller det måtte ha vært i ritualenes ytre former, var s. . .s [usikkert hva han mener med dette, muligens symbolikken] alltid de samme, for disse er selve nøkkelen til de sakramentale krefter som ligger til grunn for alle disse mysterie-systemene. Et av de mest slående eksempler på denne enhet finner man på Kreta, der de forholdsvis nye oppdagelsene til Sir Arthur Evans brakte for dagen mange frimurersymboler og -former som minnet sterkt om de som stammet fra Egypt. . . .Frimureren har ikke fått særlig informasjon om det høyst interessante faktum at det i Minoa-kulturen for fem tusen år siden eksisterte en mysteriereligion som med sine symboler og generelle arrangement minner påfallende om våre moderne ritualer» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 50,53. Uthevelser tilføyd). Det var også mysteriereligioner i andre av oldtidens kultursamfunn, f.eks. Grekenland, Babylon, Rom etc. som har bidratt med elementer til frimureriet.

Hiram-legenden

Bibelen (1 Kongebok kap. 5) forteller at kong Salomo, da han planla byggingen av templet, sendte bud etter kong Hiram av Tyrus, som fikk i oppdrag å forestå byggingen. Dette er innen frimureriet blitt til en legende (Hiram-legenden). En dag da Hiram Abiff, som han blir kalt, inspiserte byggingen av templet, som var nesten ferdig, ble han konfrontert med tre kriminelle personer som forlangte av Hiram at han måtte gi fra seg «frimureriets overnaturlige, tapte Ord». Dette nektet Hiram, og de tre personer drepte da Hiram Abiff med et klubbeslag som knuste hans hodeskalle. Dette skal være opprinnelsen til hodeskallesymbolikken i frimureriet og i Skulls and Bones-ordenen i USA (denne skal vi behandle i del 2 av denne artikkel). Frimureriets oppgave er å gjenoppbygge og fullføre Salomos tempel, der Hiram Abiff skal vekkes til live og tilbes (Texe Marrs: Dark Majesty, s. 161).Hiram Abiff diskuterer detaljer med kong Salomo i byggingen av tempeletHiram Abiff diskuterer detaljer med kong Salomo i byggingen av tempelet

«Symbolikkens sanne vitenskap gikk i tidens løp tapt; innvielsestemplene forfalt, eller ble ødelagt av prester og herskere som var misunnelig på deres innflytelse. . . .Enhver intelligent og fordomsfri frimurer er mer eller mindre klar over alt dette, og over de store problemer med å gjenopprette det tapte ord [fra Hiram-legenden] og å gjenoppbygge Byen og Herrens tempel» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. xv–xvii. Uthevelser tilføyd).

Denne gjenoppvekkingen av Hiram inngår som del av frimurerritualene. Dette harmonerer jo bra med ideologien bak «Den nye verdensorden», der høydepunktet blir byggingen av Det tredje tempel i Jerusalem, hvor «Messias» vil sitte. Men han er ikke annet enn Bibelens Antikrist, som sitter som verdenshersker en kort stund. Vi skal merke oss at ganske mange av de ledende proponenter for Den nye verdensorden er høygradsfrimurere og medlemmer av relaterte hemmelige selskaper.

Hiram Abiff, som skal «gjenoppvekkes» er i frimurernes symbolspråk identisk med oldtidens solgud, og de identifiserer ham faktisk med Kristus!: «I tredje grad [av Scottish Rite] personifiserer kandidatene Hiram, som vi har sett er identisk med grekernes Christos og med solgudene til alle andre religioner. Det er svært få kandidater som er klar over at Hiram, som de representerer, og har personifisert, er idealistisk sett nøyaktig den samme som Kristus» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry s. 133–134. Uthevelser tilføyd). Selve uttrykket «Kristus» stammer forøvrig fra hedenskapet, og det er vel heller tvilsomt om de kristne bør benytte det. Men dette faller utenfor rammen av denne artikkel.

Illuminati

Den 1. mai 1776 dannet den jødiskfødte og tidligere jesuitt Adam Weishaupt Illuminati-ordenen. Weishaupt var professor i kirkerett ved Ingolstadt-universitetet i Tyskland. Dette har vi behandlet i tidligere artikler, og det er ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette her. Formålet var å avskaffe den gamle verdensorden og innføre en ny, der verdensherredømmet var det endelige mål. En rekke ledende illuminister var frimurere, og ideologien til Illuminati var i tråd med frimureriets ånd:

«Disse tre meAdam Weishaupt (1748-1830) grunnla sammen med frimurerbrødre Illuminati-ordenen den 1. mai 1776Adam Weishaupt (1748-1830) grunnla sammen med frimurerbrødre Illuminati-ordenen den 1. mai 1776nn: Weishaupt, von Knigge og Bode, dannet et hemmelig selskap etter mønster av ritualene og seremoniene til oldtidens mysterier, og viet det til en videreføring av esoterisk kunnskap og sosial videreutvikling av mennesket. Illuminist-ordenen fikk aldri noe stort medlemstall. . . .men en stor prosentdel av brødrene var menn av betydning — regjerende fyrster, adelige, prominente pedagoger, lærde, vitenskapsmenn og store brevskrivere. De fleste av disse var tilhengere, i hvert fall privat, av filosofien og tankene til Voltaire og Rousseau» (Manly P. Hall, 33°: Masonic Orders of Fraternity (1950), s. 78. Uthevelser tilføyd).

«Både von Knigge og Bode var frimurere. Baron Knigge var dypt involvert i aktivitetene til de hemmelige selskaper» (Manly P. Hall, 33°: Masonic Orders of Fraternity, s. 77). «Illuminati var del av en esoterisk tradisjon som gikk tilbake til den fjerneste oldtid, og som hadde manifestert seg en kort tid blant humanistene i Ingolstadt. . . .Vi blir tvunget til å innse at denne bayerske gruppen bare var et fragment av et større og langt mer sammensatt design. . . .Er det ikke mulig at en innflytelsesrik gruppe menn som hadde valgt å være fullstendig anonym, var drivkraften bak Weishaupt, og skjøv ham framover som en skjerm for sine egne aktiviteter(Manly P. Hall, 33°: Masonic Orders of Fraternity s. 79. Uthevelser tilføyd). Da er det viktig å merke seg at Weishaupt og Illuminati ble finansiert av den meget innflytelsesrike, jødiske bankierfamilen Rothschild, som var Europas rikeste på den tid, og kan hende også i dag. «Illuminatis idealer, slik man finner dem i oldtidens hedenske mysterier, var allerede av gammel dato da Weishaupt ble født, og det er helt utenkelig at denne eldgamle filosofien gikk til grunne sammen med det bayerske eksperiment. Det arbeid som var ufullendt i 1785, er også ufullendt i 1950. Esoteriske ordener vil ikke forsvinne før formålet som brakte dem for dagen, blir oppfylt. Organisasjoner kan gå til grunne, men Den store skole er uforgjengelig» (Manly P. Hall, 33°: Masonic Orders of Fraternity, s. 80. Uthevelser tilføyd).

Wilhelmsbad 1782

Adam Weishaupt ønsket å skjule Illuminatis aktiviteter ved å danne en hemmelig orden innenfor en annen hemmelig orden, og frimureriet var målet. Det gjaldt å innfiltrere frimureriet for å nå dette målet. I et brev til en en annen illuminist, skriver Weishaupt: «Vi må nå tenke over hvordan vi kan begynne å arbeide i en annen skikkelse. Hvis vi bare når målet, spiller det ingen rolle under hvilket dekke det skjer, og et dekke er alltid nødvendig. For det er i det skjulte at en stor del av vår styrke ligger. Derfor må vi skjule oss under navnet til et annet selskap. Frimurerlosjene er for tiden de mest hensiktsmessige kapper for vårt høye mål» (sitert i Gerald B. Winrod: Adam Weishaupt, a Human Devil, s. 32. Uthevelser tilføyd).

«Den første frimurerlosje Illuminati dannet en allianse med, var Stricte Observance, der illuministene Knigge og Bode var medlemmer. Cagliostro var også blitt initiert i Stricte Observance nær Frankfurt, og var nå en agent for begge ordenene. Ifølge ham selv, var oppgaven hans å 'arbeide for å snu frimureriet i Weishaupts retning. . . . Under [frimurer]kongressen i Wilhelmsbad som ble samlet den 16. juli 1782, der representanter fra frimurerlosjer over hele verden var samlet, var det første spørsmålet som ble brakt på bane av Stormestrene for Templarordenen (dvs. Stricte Observance): 'Hva er ordenens [Illuminatis] virkelige mål, og hva er dens virkelige opphav?' . . . Weishaupt hadde meget bestemte mål for øye, og det var å vinne kontrollen over frimureriet. Selv om han ikke var personlig til stede ved kongressen, hadde hans medarbeider Knigge reist rundt i Tyskland og proklamert seg som frimureriets reformator. Han var til stede i Wilhelmsbad, med full autoritet fra Weishaupt, og han lyktes i å vinne en rekke magistrater, lærde menn, geistlige og et antall ledende politikere til Illuminati-ordenen» (Nesta Webster: Secret Societies and Subversive Movements (1924), s. 233–234. Uthevelser tilføyd).

Under sitt avhør i Vatikanet i 1790, avslørte jøden og magikeren Cagliostro (Joseph Balsamo), at rundt 1789 var alle de 266 frimurerlosjene i Frankrike som sorterte under Grand Orient, under kontroll av Illuminati (Nesta Webster: World Revolution (1921), s. 28). Kort etter brøt Den franske revolusjon ut. «Etter at Illuminati fullstendig beseiret frimurerlosjene, ble disse en ledende drivkraft, og begynte å føre ut i livet Weishaupts djevelske plan om å ødelegge kristendommen og undergrave styresmaktene» (Nicola M. Nicolov: The World Conspiracy (1990), s. 51) I dag lever Weishaupts Illuminati i beste velgående, under forskjellige andre navn, men med samme målsetting, og de er hovedspillere i kampen om Den nye verdensorden og verdensherredømmet. Det er her frimureriet spiller en avgjørende rolle, som også forklarer hvorfor så mange pådrivere av denne ideologi er frimurere.

Bruken av symboler

Frimureriet er usedvanlig rikt på symbolikk, ja hele dets grunnvoll er basert på symbolspråk. Men symbolikken er hentet fra oldtidens hedenske mysterier, soldyrkelse, jødisk Kabbala etc.

«I sin ytterste konsekvens er det [frimureriet] verken historisk eller arkeologisk, men er et guddommelig, symbolsk språk som med visse konkrete symboler foreviger oldtidens hellige mysterier» (Manly P. Hall, 33°: The Lost Keys of Freemasonry (1976), s. 12. Uthevelser tilføyd).

«Frimureriet dreier seg i første rekke om den etikk og symbolikk som tilhørte oldtidens mysterier. . . .De største kunnskapsprestasjoner som mennesket noen gang har oppnådd, og som opprinnelig ble skjult i oldtidens større mysterier, og som i tidens løp gikk tapt for verden, kan igjen komme for dagen. Men egentlig gikk denne kunnskap aldri helt tapt; det har alltid vært slike som var i besittelse av den store hemmelighet. . . .Denne eldgamle visdom er frimureriets kilde. Symbolikkens sanne vitenskap gikk i tidens løp tapt; innvielsestemplene forfalt, eller ble ødelagt av prester og herskere som var misunnelig på deres innflytelse. . . .Enhver intelligent og fordomsfri frimurer er mer eller mindre klar over alt dette, og over de store problemer med å gjenopprette det tapte ord [fra Hiram-legenden] og å gjenoppbygge Byen og Herrens tempel» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. xv–xvii. Uthevelser tilføyd).

Vinkelen og passeren

Frimurersymbolet fremfor alle andre, er vinkelen og passeren, ofte med en stor «G» i midten. Denne symbolikken er av rent hedensk opphav, et «okkult ekteskap mellom solen og månen»:

«Det er tallrike indikasjoner på at både astrVinkelen og passeren skal angivelig representere Hiram Abiffs arkitekt-redskaper, men slik de er plassert i frimurersymbolet, representerer de et hedensk fruktbarhetssymbolVinkelen og passeren skal angivelig representere Hiram Abiffs arkitekt-redskaper, men slik de er plassert i frimurersymbolet, representerer de et hedensk fruktbarhetssymbolologer og alkymister fikk en plutselig og bemerkselsesverdig interesse for frimureriet. . . .Tresnittet fra Occulta Philosophia (1613-utgave) tilhører en serie graveringer som ble laget for å illustrere Basil Valentines kjemiske hemmeligheter. Symbolet beskriver Materia Prima, eller steinens urmaterie. Den tohodete menneskeskikkelse bærer en tavle med inskripsjonen Rebis (Rebus, en slags bildegåte). I den ene hånden holder han en passer, og i den andre hånden en vinkel. General [Albert] Pike sier, idet han beskriver disse gjenstander, at passeren 'som et symbol på himmelen, representerer den åndelige, intellektuelle og moralske del av mennesket, og at vinkelen er et symbol på jorden, med dens materielle, sensuelle og lavere del'. Arrangementet indikerer at passeren inntar solens plass, og at vinkelen tar månens plass. Foreningen av disse to redskapene i tre forskjellige arrangement i de tre gradene i Den blå losje, representerer derfor det okkulte ekteskap mellom solen og månen» (Manly P. Hall, 33°: Masonic Orders of Fraternity, s. 32,33. Uthevelser tilføyd).

«Symbolsk representerer vinkelen jorden, og passeren himmelen» (George H. Steinmetz: Freemasonry, Its Hidden Meaning, s. 60).Når de settes sammen som i frimurersymbolet, blir det en forening mellom himmelen og jorden, den seksuelle union (lingam/yoni) som med to parallelle linjer danner satansymbolet heksagrammet.

«Denne sekskantede stjernen er bare en annen form av vinkelen og passeren. Hver av dem har nå en parallell linje som danner en trekant» (Martin L. Wagner: Freemasonry, An Interpretation, s. 396).

Sirkelen og punktet

Et anneSirkelen med et punkt i midten representerer et fallisk symbolSirkelen med et punkt i midten representerer et fallisk symbolt viktig frimurersymbol er punktet og sirkelen. Dette urgamle symbolet er også av rent hedensk opphav og representerer sol- og fallosdyrkelse: «Frimurernes leksikonforfatter Albert Mackey sier at utlegningen av frimurerens plikter er både 'banal og innholdsløs.' Han hevder at både i oldtiden og i moderne frimureri, er punktet i midten av sirkelen en 'hellig hieroglyff' som symboliserer fallosdyrkelse, en 'skulpturmessig representasjon av membrum virile, eller det mannlige reproduksjonsorgan.' Dette var 'en spesiell modifikasjon av soltilbedelsen' som angivelig hadde sitt opphav i Egypt med vår gamle venn Osiris. . . .Ifølge Mackey representerer punktet selve fallos, mens sirkelen representerer 'de kvinnelige reproduksjonsprinsipp' — det greske cteis — 'en sirkulær og konkav pidestall. . . .som fallos, eller søylen hvilte på.

' Punktet i sirkelen er derfor 'foreningen av fallos og cteis, eller indernes Lingam og Yoni i én sammensatt figur, som tilbedelseobjekt. . . .Mackey forteller at i en frimurerlosje er Mesteren og embedsmennene/ordensofficiantene punktet inne i sirkelen. De representerer solen, det samme gjør punktet. Sirkelen symboliserer universet, som blir 'oppkvikket og befruktet av hans [solens] livgivende stråler» (Martin Short (tidligere frimurer): Inside the Brotherhood, s. 101,102. Uthevelser tilføyd).Et annet eksempel på sirkel/punkt-symbolet er Jefferson Memorial-bygningen i Washington D.C., USA. Hele strukturen til Washington D.C., med gateorientering etc. ble for øvrig designet av frimurereEt annet eksempel på sirkel/punkt-symbolet er Jefferson Memorial-bygningen i Washington D.C., USA. Hele strukturen til Washington D.C., med gateorientering etc. ble for øvrig designet av frimurereSirkelen med punktet opptrer i forskjellige skikkelser. Petersplassen i Vatikanet  med obelisken i sentrum er et slikt fallisk symbol. Obelisken i seg selv er et sterkt fallisk symbol. (Fallisk = som har med det mannlige, oppreiste kjønnsorgan å gjøre)Sirkelen med punktet opptrer i forskjellige skikkelser. Petersplassen i Vatikanet med obelisken i sentrum er et slikt fallisk symbol. Obelisken i seg selv er et sterkt fallisk symbol. (Fallisk = som har med det mannlige, oppreiste kjønnsorgan å gjøre)

«Punktet inne i sirkelen er avledet av soldyrkelsen, og stammer i virkeligheten fra fallosdyrkelsen. Det er et symbol på universet, der punktet representer solen, mens sirkelens omkrets er universet» (Albert G. Mackey, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 353. Uthevelser tilføyd).

Jakin og Boas

Symbolikken bak de to frimurersøylene (pilarene) Jakin og Boas er hentet fra kong Salomos tempel. «Jakin. . . .er navnet på den høyre søylen som vender mot øst (dvs. i syd) i porten til kong Salomos tempel» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 1, s. 359).

Frimurersymboler. Vi ser de to pilarene Jakin og Boas, pentagram med «G», hodeskalle, pyramide med Horus' øye etc.Frimurersymboler. Vi ser de to pilarene Jakin og Boas, pentagram med «G», hodeskalle, pyramide med Horus' øye etc.«Boas er navnet på på den venstre søylen (eller nord) i porten til kong Salomos tempel» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 1, s. 110). De står også for den syvende og åttende «sefirot» (de ti attributter/emanasjoner som Gud skapte verden gjennom) i den jødiske, okkulte magi Kabbala: «Søylene Jakin og Boas representerer også den ubegrensede makten og herligheten til guddommens fullkommenhet — den syvende og åttende sefirot i Kabbala» (Albert Pike, 33°: Morals and Dogma, s. 736. Uthevelser tilføyd).

I sin bok The Gnostics kaller C.W. King den venstre søylen Jakin og den høyre Boas, etter de to søylene i Salomos tempel. Han sier videre: «Disse to søylene har stor betydning i alle moderne, hemmelige seskaper» (s. 12).

Femkanten

Den femkantePentagonbygningen nær Washington D.C. i USA, er konstruert som sentrum av satansymbolet pentagrammet. Ved å trekke streker langs omkretsen, får man frem det okkulte symbol pentagramPentagonbygningen nær Washington D.C. i USA, er konstruert som sentrum av satansymbolet pentagrammet. Ved å trekke streker langs omkretsen, får man frem det okkulte symbol pentagramde stjerne eller pentagrammet er et symbol på Satan. Sentrum av denne stjernen er særlig interessant. «35. Spørsmål: Sentrum av den femkantede stjerne danner et pentagon, eller en grunnstein. Hva representerer denne grunnsteinen eller pentagonet i det okkulte frimureri?. . . .

Det er mange som mener at Grunnsteinen, eller pentagonet, et symbol i frimureriet, av Den kongelige bue, er selve roten, hjertet og margen i frimureriet. 'Grunnsteinen er et symbol på fallos, det maskuline prinsipp, som hindrer menneskehetens store bue, som spenner over tidsaldrene, fra å forfalle og gå til grunne. Den støtter buen i menneskehetens tempel' (Martin L. Wagner: Freemasonry, An Interpretation, s. 395. C.F. McQuaig: The Masonic Report, s. 51).

«Sentrum av denne stjernen er et pentagon [femkant]. . . .Det er sentrum av den femkantede stjerne, det kabbalistiske symbol på mennesket» (Wagner, s. 395. Uthevelser tilføyd). Det er jo interessant at Pentagon-bygningen i USA er en slik femkant, et okkult symbol. Innenfor pentagrammet finner vi forøvrig også bildet av et geitehode.

Det skrekkinjagende uhyret Baphomet er et symbol på Satan/Lucifer. Legg merke til pentagrammet i pannen og slangestaven over maven som en oppreist fallosDet skrekkinjagende uhyret Baphomet er et symbol på Satan/Lucifer. Legg merke til pentagrammet i pannen og slangestaven over maven som en oppreist fallosPentagram med innskrevet geitehode (Baphomet, eller Mendes' geit)Pentagram med innskrevet geitehode (Baphomet, eller Mendes' geit)«Innenfor den femkantede stjerne eller pentagrammet, finner vi bildet av en geit. Denne geiten har lenge vært regnet som et symbol på Lucifer, Den onde, 'guden med horn. Dette er symbolet til Østens Stjerne. Mendes' geit er 'vellystens gud'» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 59).

I sin bok The Secret Teachings of All Ages sier Manly P. Hall, 33° at denne geiten er identisk med det hermafrodittiske (tvekjønnete) vesen Baphomet, og at det trolig er det mest kjente symbol på Lucifer i all okkultisme (s. CI). Vi skal senere se at Lucifer er frimurernes gud.

 

Crux Ansata

 

Crux Ansata (Ankh, eller løkkekors), var et meget viktig gammelegyptisk symbolCrux Ansata (Ankh, eller løkkekors), var et meget viktig gammelegyptisk symbolCrux Ansata eller Ankh-korset var et overmåte viktig symbol i den egyptiske religion. I egyptiske gravkamre finner man til stadighet dette korset, og ofte er det de egyptiske guddommer som holder det i hånden. «Dette var et av de viktigste symbolene til de gamle egyptere, og det blir til stadighet gjengitt på deres monumenter, der guddommene deres holder det i hånden, spesielt Phta. Det var også et symbol på liv, og det er i den betydningen det er kommet inn i noen av de høyere gradene i frimureriet. Crux Ansata, omgitt av en slange i sirkel, er et symbol på udødelighet, fordi korset var et symbol på livet, og slangen et symbol på evigheten» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 1, s. 191. Uthevelser tilføyd).

Det altseende øye

Det altseende øye ble også kalt Horus' øye etter den egyptiske solguden HorusDet altseende øye ble også kalt Horus' øye etter den egyptiske solguden HorusDet altseende øye er et annet viktig frimurersymbol som også er lånt fra oldtidens hedendom. «Det altseende øye er et viktig symbol på Det øverste vesen, og frimurerne har lånt det fra oldtidens nasjoner. . . .Etter samme prinsipp representerte egypterne sin øverste gud Osiris ved et åpent øye, og de plasserte denne hieroglyff av ham i alle sine templer» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 1, s. 47,48. Uthevelser tilføyd). Det representerte det altseende øyet til den egyptiske solgud Horus (Horus' øye), som i siste instans var Satan. Man finner også dette øyet over den avkortede pyramiden til Illuminati.

 

ForkleetEn frimurerlosje med Horus' øye og de to pilarene Jakin og Boas

Hva er opprinnelsen til frimurer-forkleet? I sin bok Morals and Dogma (1871) sier frimurerlederen Albert Pike: «På Kreta ble Jupiter Ammon, eller solen i Værens tegn, malt med attributtene til dette tegnet — den Ammon om hvem Martianus sier er den samme som Osiris, Adoni, Adonis, Atys og de andre solgudene, som også hadde et gravkammer og en religiøs innvielse. En av hovedseremoniene her besto i å kle kandidaten med skinnet til et hvitt lam, og her ser vi opprinnelsen til det hvite lammeskinnsforkleet som frimurerne bruker» (s. 407. Uthevelser tilføyd).

Den tidligere amerikanske president Harry Truman (frimurer av 33. grad) i full frimurermundurDen tidligere amerikanske president Harry Truman (frimurer av 33. grad) i full frimurermundurFrimurerforkleet som USAs første president George Washington barFrimurerforkleet som USAs første president George Washington barFrimurerforkleet er med andre ord av rent hedensk opphav, med røtter tilbake til oldtidens soldyrkelse. Martin L. Wagner sier i sin bok Freemasonry, An Interpretation: «Dette forkleet er i sin enkle form en forening av den rektangulære vinkel og trekanten. Dette symboliserer foreningen av det kvinnelige og mannlige prinsipp som er livsviktig for å frambringe liv» (s. 403. Uthevelser tilføyd).

Frimurertemplene

Frimurertemplene (losjene) er konstruert etter et bestemt system. «Alle frimurertempler [losjer] er konstruert så de vender øst-vest. Losjemesteren holder til i øst — solen går opp i øst. Over hodet hans finner vi en stor 'G'-bokstav. Det er ingen officianter som sitter ved nordveggen» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 25. Uthevelser tilføyd).Fra en frimurerlosje (7.gradssalen). Den er preget av jødedom og mystikkFra en frimurerlosje (7.gradssalen). Den er preget av jødedom og mystikk

Man skal merke seg at Tabernaklet som Moses bygget i ørkenen, også vendte øst-vest, men her var inngangen vendt mot øst og Det Aller-helligste, der Guds herlighet hvilte, mot vest. Dette var i strak motsetning til de hedenske religioner, der prestene som forrettet under soldyrkelsen vendte seg mot solens oppgang (solguden) i øst. «Det er få frimurere som vet, og enda færre som vil fortelle deg, at bokstaven 'G' står for 'det hellige navn', eller den store initiator til Den blå losjes frimureri, den mystiske skikkelse som holder til i nordsiden av losjen. Tenk over dette. Har du noen gang undret deg på hvorfor det ikke sitter noen på nordsiden» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 26. Uthevelser tilføyd).

Det store frimurertempelet til Scottish Rite, Washington D.C., USA. Dette er hovedtempelet til Scottish Rite«I det okkulte er hans [Lucifers] ambassadør den som holder til på nordsiden, og i de fleste kontinentale frimurertempler er det en ledig trone for denne ambassadøren — spesielt i L'Droit Humaine-losjene, OTO-losjene, Martinist/frimurerlosjer og De palladinske losjer» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 26. Uthevelser tilføyd).

Kandidaten til de lavere gradene blir med hensikt villedet av falske tolkninger. Det er ikke meningen at han på dette nivået skal forstå den virkelige betydningen av den utstrakte symbolikk han ser rundt seg. Han får falske forklaringer slik at han tror han forstår symbolikken.

«De blå grader [de tre første grader i Scottish Rite] er bare den ytre forgård eller søylegangen til Tempelet. Kandidaten ser noen av symbolene der, men han blir med hensikt villedet av falske tolkninger. Det er ikke meningen at han skal forstå dem, men hensikten er at han skal tro at han forstår dem» (Byers, s. 63. Uthevelser tilføyd).

Jødisk Kabbala

Det aller meste av frimureriets symbolspråk er hentet fra den jødiske Kabbala, som igjen har hentet mye av det fra oldtiden. Den jødiske professor Gershom Scholem (professor i jødisk mystikk) definerer Kabbala på denne måten: «Kabbala, bokstavelig 'tradisjon', er tradisjonen av de guddommelige ting, og er summen av jødisk mystikk. Den har en lang historie bak seg, og har gjennom århundrer øvd en dyp innflytelse over de jøder som ønsket å få en dypere forståelse av jødedommens tradisjonelle former og begreper» (Gershom Scholem: On the Kabbalah and Its Symbolism (1965), s. 1. Uthevelser tilføyd).

Et gammelt stikk med jødisk kabbala og Sefirot-treetEt gammelt stikk med jødisk kabbala og Sefirot-treet«Den okkulte, jødiske Kabbala, som frimureriet er bygget overDen okkulte, jødiske Kabbala, som frimureriet er bygget overDen mest kompliserte form av denne symbolikk og kunstferdige tale i moderne tid, er kanskje den jødiske Kabbala, som det aller meste av frimureriets symbolspråk er hentet fra» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 129. Uthevelser tilføyd).

«Omtrent alle betydningsfulle ord i frimurerritualene er av hebraisk opphav, og når de blir skrevet i ritualene, benyttes ofte de hebraiske bokstaver» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 1, s. 49. Uthevelser tilføyd).

«Selv om våEn representasjon av det okkulte, kabbalistiske Sefirot-treetEn representasjon av det okkulte, kabbalistiske Sefirot-treetre moderne frimurerritualer og -symboler stammer fra Egypt, slik vi har påvist i boken The Hidden Life in Freemasonry, så er de likevel i all hovedsak kommet til oss gjennom jødene. Det er de jødiske mysterier som har øvd størst innflytelse på det moderne frimureri, slik at størsteparten av våre seremonier og s. . .s nå er støpt i jødisk skikkelse» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 63. Uthevelser tilføyd).

«Likheten mellom visse doktriner innenfor Kabbala og de tidligere frimurergrader var så store at man antok at kabbalister var ansvarlige for å introdusere spekulativt frimureri inn i vår moderne system. . . .Rammeverket til denne form for doktrine er kommet til oss som frimurersymbolikk, selv om den kom fra en helt annen gren, og i Kabbala finner vi en nøkkel til mye som er dunkelt i våre moderne ritualer. . . .Dette er et kort omriss av de jødiske mysterier. Deres tradisjoner ble ført til Rom, og videre gjennom kollegiene til de middelalderske laug. Til slutt dukket de opp i det 18. århundre i de spekulative ritualene til frimurergradene. . . .De jødiske mysterier er kilden til våre moderne tradisjoner, for de tre frimurergradene er, og har alltid vært, grunnvollen for hele systemet med frimurerinnvielse, fordi de skjuler reliktene til Egyptens større og mindre mysterier, som alene kan kalles grader i sin opprinnelige form. . . .jødiske mysterier har overlevert oss hovedelementene i våre frimurerritualer»» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 73–77, 106. Uthevelser tilføyd).

«Introduksjonen av den jødiske form for frimurerseremonier ble med hensikt arrangert av de krefter som sto bak frimureriet på den tid da kristendommen fikk sin vekst i Romerriket. Det ville vært omtrent umulig å fortsette Bakkus- eller Mithra-mysteriene i deres opprinnelige form når det var slik motstand mellom den kristne tro og den gamle hedenske religion. I romertiden var det ingen slik motstand mot jødene. . . .og det jødiske mysteriesystem ble derfor adoptert av Den hvite losje som det mest skikkede middel til å overføre de gamle ritualer opp gjennom Middelalderen» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites, s. 110. Uthevelser tilføyd).

Sentralt i Kabbala står læren om «Livstreet», eller Det kabbalistiske tre/Sefirot-treet. Ifølge denne læren var «Det Øverste Vesen» (samme begrep som i frimureriet) tvunget til å skape verden i ti «utstrålinger» fra det uendelige lys han befant seg i. Disse ti utstrålingene utgjorde de ti sefiroter på «Livstreet», som er inndelt i tre triader. Den venstre triaden kalles «rettferdighetens søyle», den til høyre «nådens søyle», og den i midten kalles «den midtre søyle». De ti sefirotene på «Livstreet» er gjennomsyret av det reproduktive prinsipp med «mannlig» og «kvinnelig», som figurerte så prominent i oldtidens hedenskap. Man bør også merke seg at den jødiske Kabbala er praktisk talt identisk både i opphav og doktrine med den såkalte hinduistiske Kabbala: Zend-Avesta.

Kabbala, frimureri og Kundalini Yoga

Kabbalistisk Sefirot-tre med Yoga-posisjonKabbalistisk Sefirot-tre med Yoga-posisjonKundalini Yoga er en meget farlig form for yoga-meditasjon som går ut på å frigjøre kreftene til en slange, Kundalini, som ligger oppkveilet nederst i ryggraden. Denne farlige Østens hedenskap er på mange måter ekvivalent med den jødiske Kabbala, hevder Kabbalaforskere.

«Mange kabbalister mener at Sefirot-treet også symboliserer menneskekroppen. I lys av nyere betraktninger over Østens teknikker og metoder for åndelig transformasjon, gir denne tanken mengder av stoff som sjelden blir tatt i betraktning. Det er allerede blitt påpekt at den høyre og den venstre siden i sefirot-konfigurasjonen utgjør Adams armer, og at den Sefirot som løper ned midten representerer selve torsoen. Jeg tror linjen som løper fra Kether gjennom Tifereth og Yesod til Malkuth mer korrekt bør betraktes som ryggraden. For å utdype dette begrepet, vil jeg nå ta et sidesprang og se kort på den tantriske disiplin Kundalini Yoga.Kundalini Yoga, egentlig en representasjon av «Sefirot-treet»Kundalini Yoga, egentlig en representasjon av «Sefirot-treet»

Hovedpremissen til Kundalini Yoga er at levningen av den feminine kraft, Sakti, som formet skapelsen, ligger nederst i menneskets ryggrad i form av en sammenkveilet og sovende slange, Kundalini. Der hviler hun i en slags eksil, adskilt fra sin Herre som bare venter på at hun skal vende tilbake til sitt hjem i menneskets hode. Dette kan ikke skje med mindre mennesket vekker opp denne sovende slangen og får henne til å rette seg opp i strak linje oppover ryggmargen. . . .

Denne kPinealkjertelen er ifølge høygradsfrimureren Albert Mackey den indiske guddom Shivas «tredje øye», og er aktivt i en sann frimurermesterPinealkjertelen er ifølge høygradsfrimureren Albert Mackey den indiske guddom Shivas «tredje øye», og er aktivt i en sann frimurermesterraft, Kundalini, som beveger seg fra kroppens nederste del til til toppen av hodet, blir alltid visualisert som feminin. Hodeskallen eller hjernen der Herren venter på henne, blir identifisert med det øverste kosmiske prinsipp. . . .

I tillegg blir Kether, som ligger i hodet når Sefirot-konfigurasjonen er total, betraktet som et symbol på menneskekroppen. Dette er det samme som det maskuline og det feminine prinsippp i Kundalini. . . .

Analogien vi nå går inn på, bør bli enda mer overbevisende når vi vet at den store kabbalist Abraham Abulafia ikke bare nedla regler for kroppstillinger som eleven skulle følge under sefirot-meditasjonene, men han innførte også pusteregler — en disiplin som er hjertet i ethvert yogasystem. . . .Kanskje det eksisterte en hemmelig tradisjon der Sefirot i stor grad ble betraktet som chakraene i Kundalini Yoga» (Charles Poncé: Kabbalah (1973), s. 150–155. Uthevelser tilføyd).

Da er det heller ikke merkelig at høygradsfrimureren J.D. Buck omtaler den hinduistiske guddom Shiva og hennes «tredje øye» som et aktivt element hos enhver sann frimurer:

«Den hinduistiske guddom ShivaDen hinduistiske guddom ShivaDypt inne i hodeskallen, under selve hjernen, ligger en merkelig liten struktur som kalles pinealkjertelen. . . .Den er blitt kalt 'Det tredje øye'. De gamle hinduene kalte den Shivas øye, og man skal huske at Shiva er den tredje guddom i den hinduistiske treenighet. . . .En sann [frimurer]mester har derfor Shivas øye aktivt i seg, mens det er inaktivt hos andre, og vibrasjonene i hjernen hans samsvarer med syntesen av lyd og lys» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 89–91. Uthevelser tilføyd).

Jeg sier ikke at frimurere praktiserer Kundalini Yoga, men vi har sett at det er klare forbindelser mellom frimureriet, Kabbala og Kundalini Yoga. Frimureriet har hentet sitt symbolspråk fra Kabbala, leste vi, og jødiske mysterier (Kabbala) har overlevert frimureriet hovedelementene i dets ritualer. Så har vi sett den klare forbindelse mellom Kabbala og Østens hedenskap og mystikk. Alt dette er ikke annet en Satandyrkelse.

«Det er en storslått vitenskap som kalles magi, og enhver sann [frimurer]mester er en magiker» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 34. Uthevelser tilføyd).

Usynlige krefter

Det er usynlige krefter og «englevesener» som blir påkalt ved losjeinnvielser for å hjelpe frimureriet i dets arbeide. Dette gjelder «det usynlige selskap. . .der medlemmene har viet seg til å tjene et mystisk aranum arcanorum».

«Frimurersymboler. Er det disse vesener høygradsfrimureren Leadbeater snakker som som den «assistent» som hjelper frimurereren i hans arbeid?Frimurersymboler. Er det disse vesener høygradsfrimureren Leadbeater snakker som som den «assistent» som hjelper frimurereren i hans arbeid?Han [frimureren] må erkjenne at de eldgamle, mystiske lærdommer, slik de blir foreviget i de moderne ritualer, er hellige, og at usynlige og ugjenkjennelige krefter former skjebnen til dem som bevisst og av egen fri vilje tar på seg broderskapets forpliktelser» (Manly P. Hall, 33°: The Lost Keys of Freemasonry (1976), s. 11. Uthevelser tilføyd).

«Disse vesener [«engler»] er nøye knyttet til mysterienes innerste virksomhet, og dermed til frimureriet, som er avledet av disse. De representerer de store skaperkreftene i universet, og fordi vi i våre losjer er engasjert i å bygge et univers i miniatyr, er det disse vesener som er blitt påkalt for å hjelpe oss i vårt arbeide. Denne påkallelsen blir utført ved enhver losjeinnvielse, uansett hvor lite den moderne person som foretar innvielsen vet hva han egentlig gjør når han frembærer sine tradisjonelle offere av korn, vin, olje og salt — symboler de selv har valgt fra uminnelige tider for å representere deres spesielle kraft» (Charles W. Leadbeater, 33°: Ancient Mystic Rites (1986), s. 23. Uthevelser tilføyd).

Er frimureriet en religion?

Det blir hevdet at frimureriet ikke har noe med religion å gjøre, og at det slett ikke er noe religiøst system. Men den påstanden samsvarer ikke med hva ledende høygradsfrimurere selv sier om saken:

«Frimureriet er ikke bare en universal vitenskap, det er også en verdensomspennende religion som ikke står i gjeld til noen som helst trosretning og ikke godtar noen som helst sekterisk dogme. Hvis den gjorde det, ville den opphøre å være frimurersk. [Frimureriet] er avledet fra Kabbala, og kler seg i jødisk eller kristent språkbruk, men den ser i dem universelle sannheter, som den også ser i alle andre religioner. . . .Frimureriet er den universelle religion bare på grunn av, og bare så lenge den omfatter alle andre religioner. Det er av denne grunn, og av denne grunn alene, at den er universell og evig. Hverken forfølgelse eller forvrengning kan noensinne ødelegge den» (J.D. Buck, 33°: Symbolism of Freemasonry, s. 46–47. Uthevelser tilføyd).Grunnriss av frimurernes blå losje (de tre første grader i Scottish Rite). Legg merke til solsymbolet i øst, samt det innskrevne satanistsymbol pentagrammet på gulvet foran alteret, som rett og slett er et satan-alter. Sjakkbrett-mønsteret representerer det gode (hvitt) og det onde (sort)Grunnriss av frimurernes blå losje (de tre første grader i Scottish Rite). Legg merke til solsymbolet i øst, samt det innskrevne satanistsymbol pentagrammet på gulvet foran alteret, som rett og slett er et satan-alter. Sjakkbrett-mønsteret representerer det gode (hvitt) og det onde (sort)

Frimureriet er en verdensomspennende, universell religion som omfatter alle andre religioner, sier høygradsfrimureren J.D. Buck. Andre ledende frimurere sier det samme. Frimureriet omfatter med andre ord alle hedenske religioner, både i oldtid og nåtid, samt alle såkalte kristne religioner og jødedom. «Frimureriet er faktisk en religiøs innstiftelse, og det er hovedsakelig av denne grunn at den religiøse frimurer bør forsvare det» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopædia of Freemasonry, bd. 2, s. 619 (1921). Uthevelser tilføyd). I sin bok Morals and Dogma kommer den meget kjente frimurerleder Albert Pike (1809–91) med noen avsløringer: «Det [frimureriet] er den universelle, evige, uforanderlige religion som Gud plantet i menneskehetens hjerte. Ingen religiøs tro har levd så lenge som ikke var bygd på denne grunnvoll. Den [frimureriet] er selve grunnvollen, og de [de andre religioner] er overbygningen» (Albert Pike: Morals and Dogma (1871), s. 219. Uthevelser tilføyd). Men så tilføyer Pike: «Ja, Lucifer er gud, og dessverre er også Adonay [de kristnes Gud] Gud» — se sitat lenger ned.

Frimueriets dobbeltørn. Legg merke til pyramiden med det okkulte tall 33 over kronenFrimueriets dobbeltørn. Legg merke til pyramiden med det okkulte tall 33 over kronenIfølge frimureriet er det bare i frimurerlosjene «. . .det endelige og universelle broderskap kan oppnås ved å bringe frimurerne til selve kilden som alle religioner sprang ut fra. . . .Frimureri er mer enn en religion. Frimureri er religion. Jøde, hedning, buddhist, muslim, teosof, Christian Science og alle andre religionens -ister og -ismer sprang ut fra frimureriet og omfattes av dette. Frimureriet er selve Moderkirken — den eksisterte lenge før det fantes paver, prelater, katolikker eller protestanter» (The New Age (hovedorganet til Scottish Rite), 19. februar 1918. Uthevelser tilføyd).

Alle frimurerlosjer er faktisk religionstempler, sier Pike, og de underviser (via sin symboldrakt) i «religion»: «Enhver frimurerlosje er et religionstempel, og dets lære er en undervisning i religion» (Pike, s. 213. Uthevelser tilføyd). Men så får vi vite at det dreier seg om en universell religion: «Den ekte frimurer er ikke bundet av noen trosretning. Under den guddommelige illuminering av sin losje forstår han som frimurer at hans religion må være universell: Kristus, Buddha eller Muhammed — navnet betyr lite, for han ser bare lyset og ikke dets bærer. Han tilber i enhver helligdom, bøyer seg for ethvert alter, enten det er i et tempel, en moské eller en katedral, og forstår innerst inne at enhver åndelig sannhet er ett» (Manly P. Hall, 33°: The Lost Keys of Freemasonry, s. 65. Uthevelser tilføyd).

Ifølge Alb«De vises sten» med en dobbeltføniks på bålet i midten. Føniksfuglen er et gammelt okkult symbol som stammer fra Egypt. «De vises sten» var et alkymistsymbol, og representerer frimureriets åndelige tempel«De vises sten» med en dobbeltføniks på bålet i midten. Føniksfuglen er et gammelt okkult symbol som stammer fra Egypt. «De vises sten» var et alkymistsymbol, og representerer frimureriets åndelige tempelert Pike var buddhismens grunnlegger den første store frimurerlovgiver: «Den første frimurerlovgiver vi kjenner til, var Buddha, som ca. tusen år før den kristne æra reformerte Manous' religion» (Pike, s. 277. Uthevelser tilføyd).

Losjemesteren er frimureriets prest: «Losjemesteren er dens prest som leder de religiøse seremonier. Hans oppgave er å velge skriftsteder, bønner etc, og han bør være til stede ved begravelser» (Dr. Robert Morris: Webb's Monitor of Freemasonry, s. 231. Uthevelser tilføyd).

Det skulle ikke herske tvil om at frimureriet i aller høyeste grad er en religion, men definitivt ikke Bibelens religion. Det er i stedet et konglomerat av alle mulige religioner. Bibelen sier imidlertid at det ikke er noen samklang mellom lys og mørke, mellom Gud og Belial (2 Kor 6,15).

Kristen kappe

I Frimurerlosjen ligger en oppslått Bibel. Dette narrer mange til å tro at frimureriet er kristent. Men det er bare en maske. Frimureriet har ingen verdens ting med kristendom å gjøre, som sådan.

«Frimureriet har overhodet ingen ting med Bibelen å gjøre, og det er ikke grunnlagt på Bibelen. Hvis det var det, ville det ikke være frimureri, men noe ganske annet» (Digest of Masonic Law, 207–209. Uthevelser tilføyd).

«Bindet med Den hellige lov er er uunnværlig del av interiøret i en losje. I vår virkekrets er det vanligvis Bibelen, men en kandidat som ikke er kristen kunne like gjerne erstattet den med en bok han regner som hellig, f. eks. Det gamle testamente, Koranen, Vedaskriftene eller Konfucius' lover» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 30. Uthevelser tilføyd). Frimureriet er nok en universell religion, men defintivt ikke kristendom:

«Frimureriet er ikke kristendom, heller ikke en erstatning for den. Det befatter seg ikke med sekteriske trospunkter eller doktriner, men underviser i de grunnleggende religiøse sannheter» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopedia of Freemasonry, bd. 2. s. 618. Uthevelser tilføyd). «. . .en stor villfarelse å kalle Mesterfrimurer-graden en kristen innstiftelse. Det er riktig at den innbefatter kristendommens store sannheter som sjelens udødelighet [vranglære] og den legemlige oppstandelse, men annet var heller ikke å vente, fordi frimureri er sannhet, og all sannhet må være identisk. Men de har to forskjellige opphav, og deres historie er også annerledes. Frimureriets prinsipper kom lenge før kristendommen. Dets symboler og legender er avledet fra Salomos tempel og fra de mennesker som levde lenge før det. Dets religion stammer fra oldtidens presteskap, og dets tro var like primitiv som troen til Noah og hans nære etterkommere. Hvis frimureriet bare var en kristen innstiftelse, kunne verken jøden, muslimen, brahmanen eller buddhisten delta i dets illuminasjon. Dets universelle natur er dets stolthet» (Albert G. Mackey, 33°: Encyclopedia of Freemasonry, bd. 1. s. 149. Uthevelser tilføyd).

Frimureriet har med andre ord ingen ting med Bibelen og kristendom å gjøre. Derimot har vi sett at det likevel gjør krav på å være en religion, men en universell sådan som omfatter alle andre religioner, både hedenske og kristne. Frimureriets religion stammer fra oldtidens presteskap, sier høygradsfrimureren Mackey og andre ledende frimurere med ham, og oldtidens presteskap representerte de hedenske, soldyrkende religioner, spesielt i Egypt, men også i Babylon, Grekenland, og i den indisk-iranske Mithra-dyrkelsen.

Astrologi

Den jødiske Kabbala hadde sterke elementer av astrologi, og astrologi er også knyttet til frimureriet: «Frimureriet er astrologisk både i forskrifter og praksis. Dets seremonier er ikke annet enn parodiske dramatiseringer av tegn og årstider, og denne astrologiske filosofi gjennomtrenger enhver grad fra første grad, der kandidaten må bøye seg i det nordøstlige hjørne av losjen, som representerer vinter, mørke og død, til den hellige kongelige bue der de fire avdelingene av Dyrekretsen blir representert ved de fire forhengene. I virkeligheten studerer vi ikke frimureri, men astrologi kledd i en ny drakt som kalles frimureri» (C.F. McQuaig, tidligere 32. grads frimurer: The Masonic Report, s. 41. Uthevelser tilføyd. Se også Albert Pike: Morals and Dogma, s. 409).

Lucifer

Frimurerreligionen er den luciferianske doktrine, sier Albert Pike. Dette kan nok stemme, fordi oldtidens soldyrkende hedenskap som var frimureriets kilde, i sin ytterste konsekvens var regelrett satandyrkelse.

Manly Palmer Hall (1901-1990)Manly Palmer Hall (1901-1990)«Det vi må si til forsamlingen er: Vi tilber en gud, men det er den gud man tilber uten overtro. Til dere Høyeste frimurerledere, må vi si følgende, og dere skal gjenta det for brødrene i 32. 31. og 30. grad: Alle av oss som er innviet i de høyeste gradene bør opprettholde frimurerreligionen i renheten til den luciferianske doktrine. Hvis Lucifer ikke var Gud, ville ikke da Adonay [de kristnes Gud], hvis gjerninger viste hans grusomhet, svikefullhet, menneskehat, barbarisme og avsky for vitenskap — ville ikke da Adonay og hans prester bakvasket ham?

Ja, Lucifer er Gud, og dessverre er også Adonay Gud. . . . Satanisme-doktrinen er vranglære, og den ekte og rene filosofiske religion er troen på Lucifer, Adonays likemann, men Lucifer, lysets gud og det godes gud, kjemper om menneskeheten mot Adonay, mørkets og ondskapens gud» (Albert Pike, 33°: Instructions to the 23. Supreme Councils of the World, Albert Pike, Grand Commander, Sovereign Pontiff of Universal Freemasonry, datert 14. juli 1889. Gjengitt i A.C. De La Rive, La Femme et l'Enfant dans la Franc-Maconnerie Universelle, s. 588. Uthevelser tilføyd). Det er noen som hevder at ovenstående sitat ikke er ekte — men andre påpeker at det stemmer fullstendig med hva Pike skrev i sin bok Morals and Dogma.

Her gjør jo Albert Pike lys om til mørke og mørke til lys. Den sanne Gud blir gjort til mørkets og ondskapens Gud, og Lucifer blir framstilt som lysets og det godes gud! For frimurerne er Satan og Lucifer to forskjellige personligheter. Troen på Satan er vranglære, mens troen på Lucifer er den rene og sanne religion, hevder Pike!

Følgelig er det rimelig at en annen og meget kjent høygradsfrimurer, Manly Palmer Hall (1901–1990) skriver:

«Lucifers sydende krefter befinner seg i hans [frimurerens] hender, og før han kan skritte videre framover eller oppover, må han bevise sin evne til å anvende energien riktig» (Manly P. Hall, 33°: The Lost Keys of Freemasonry, s. 48. Uthevelser tilføyd). Mange frimurere forsøker å bortforklare Halls uttalelser med at han skrev de fleste av sine bøker mange år før han ble frimurer. Men ovennevnte bok er trykt og utgitt av Macoy Publishing and Masonic Supply Company, Inc., som er frimureriets eget forlag.

Manly Palmer Hall ble tilkjent 33. grad i Scottish Rite i 1990, samme år som han døde — som æresgrad. Hvorfor ble han tilkjent denne aller høyeste frimurergrad hvis han i sine verker hadde misrepresentert frimureriet? Han var en av 1900-tallets største kjennere av de okkulte tradisjoner og filosofier, og hadde inngående kjennskap til frimureriet lenge før han kom inn i det — han hadde langt større kunnskaper om frimureriet enn frimurerne selv!

Høygradsfrimureren Walter Stewart, 32° sier i sine minneord over Manly P. Hall: «Den strålende og navngjetne Manly Palmer Hall, som ofte blir kalt 'frimureriets aller største filosof', avsluttet sitt jordiske arbeid fredfullt i sin søvn den 7. august 1990. . . .Broder Hall ble frimurer i San Franciscos Smykkelosje nr. 374, og mottok den høyeste æresbevisning Scottish Rite-frimureriet kan gi, nemlig Storkorset, i 1985 på grunn av hans eksepsjonelle bidrag til frimureriet, Scottish Rite og offentlig velgjørenhet.

Albert Pike (1809-1891) var satanist, spiritist, okkultist og en meget beæret frimurerleder - trolig den aller fremsteAlbert Pike (1809-1891) var satanist, spiritist, okkultist og en meget beæret frimurerleder - trolig den aller fremsteI likhet med Kommandør Albert Pike før ham, forkynte ikke Hall noen ny doktrine, men han var en ambassadør for de tidløse tradisjoner av visdom som beriker oss i dag» (sitert i David L. Carrico: Manly P. Hall, The Honored Masonic Author, s. 17. Uthevelser tilføyd).

Halls uttalelser harmonerer med hva den meget kjente og berømte frimurerleder Albert Pike skrev i sin bok Morals and Dogma fra 1871. Albert Pike var ifølge frimurerne selv en av de største og mest lysende skikkelser i moderne frimureri. I Frimurertemplet i Washington D.C. (hovedkvartertet til Scottish Rite) er det et eget Albert Pike-rom, og det er mange byster av ham der. I 1888, tre år før sin død, skjenket han hele sitt personlige bibliotek på 8000 bind til Frimurernes Øverste Råd, og denne samlingen danner kjernen i Frimurertemplets nåværende boksamling. Albert Pike er ikke en hvem som helst innen frimureriet. Han er en meget beæret frimurerleder, en av de største i moderne tid. «Han blir regnet som frimureriets Plato og mestergeni» (William Schnoebelen (tidligere okkultist og 32. grads frimurer): Masonry Beyond the Light (1991), s. 190).

Fra Albert Pikes private bibliotek i frimurertempelet i Washington, D.C.Fra Albert Pikes private bibliotek i frimurertempelet i Washington, D.C.Enkelte frimurere tar avstand fra Pike i sine skrifter, spesielt hans Magnum Opus: Morals and Dogma fra 1871, fordi disse verkene skaper problemer for frimurer-forsvareren. Men Albert Pike var faktisk den mann som i hovedsak skapte Scottish Rite-frimureriet til den innstiftelse det er i dag.

I sin bok The Deadly Deception forteller den tidligere 33. grads frimurer Jim Shaw om følgende da han ble innviet til 32. grad i Scottish Rite: «En etter en ble vi salvet med olje. Da mannen la hånden på hodet mitt og helte olje på, sa han: 'Jeg salver deg til prest og profet, og en opphøyet Fyrste i Den kongelige hemmelighet. . . .

Så fikk hver av oss ringen til Scottish Rite, og et eksemplar av Albert Pikes bok Morals and Dogma. Vi ble fortalt at den var selve kildeboken til frimureriet og dets betydning. Vi ble også fortalt at vi aldri måtte gi denne boken fra oss, og at på vi forhånd måtte besørge at boken ble returnert til Scottish Rite ved vår død. Det var helt klart at at denne boken ikke bare var en overmåte viktig kilde, men at den nærmest ble regnet som hellig» (Jim Shaw: The Deadly Deception (1988), s. 62. Uthevelser tilføyd).

I New Age, som er hovedorganet til Scottish Rite-frimureriet, finner vi denne uttalelsen: «Tusenvis av Scottish Rite-frimurere er av den oppfatning at ingen annen bok kan likestilles med General Pikes bok Morals and Dogma. Han skrev og sammenfattet den. Den er en del av våre seremonier, en offisiell forklaring, den er godkjent av Det høyeste råd, og er derfor en hemmelig bok» (sitert i P. Neal: The Jewish–Masonic–Occult Connection, s. 3. Uthevelser tilføyd).

Pyramiden til «Den nye verdensorden» med det altseende øyet, Horus' øye på toppenPyramiden til «Den nye verdensorden» med det altseende øyet, Horus' øye på toppenDet var først i 32. grad at kandidatene stiftet bekjentskap med denne «hellige» boken. Når man leser den, er det ikke merkelig at kandidatene til 32. grad fikk streng beskjed om aldri å la den komme på avveier.

I Morals and Dogma avslører nemlig Albert Pike frimureriets opphav og sanne doktriner — nemlig religionen til antikkens mysterier som kaldeernes presteskap utviklet videre fra «Kains Kabbala». Det er den samme religion som ledende jøder ble innviet til under det babylonske eksil 500 år f.Kr., og som ga opphav til deres «hellige bøker» Talmud og Zohar, som er kabbalistenes «bibel». Det er kort og godt oldtidens hedenskap, soldyrkelse, jødisk Kabbala og magi, teosofi, Østens mystikk — buddhisme, hinduisme vedareligion etc. — gnostisisme, universalisme etc. som Albert Pike avslører som frimureriets sanne religion. Det er ikke annet enn Satans årtusengamle religion, den luciferianske doktrine. Og det er ikke Bibelens sanne Gud som er frimureriets gud «Jah», men derimot den falliske slange Lucifer. Dette vet imidlertid ikke de aller fleste frimurere. Det er bare de spesielt innvidde som blir «illuminert» i denne hemmelighet, samt at frimureriets virkelige hensikt er å avskaffe alle eksisterende styresmakter, religioner og systemer (den gamle verdensorden) og opprette et verdensdiktatur eller verdensherredømme/regjering med en herskerklasse av de «illuminerte» og en «slaveklasse». Jerusalem skal være hovedsetet, der frimureriet har avsluttet oppgaven med å gjenoppbygge «Salomos Tempel» der verdensherskeren skal sitte. Den luciferianske doktrine skal være den nye verdensreligion. Toppsteinen på den avkortede pyramiden er nå på plass. Dette er det endelige målet, sagt i et nøtteskall.Mesterfrimureren står på toppen av pyramiden. Han er nå ferdig med sitt arbeid, og er blitt toppsteinen i «Det universelle tempel». Legg merke til det hedenske løkkekorset «Crux Ansata» han holder i hånden, og Horus' øye foran på alteretMesterfrimureren står på toppen av pyramiden. Han er nå ferdig med sitt arbeid, og er blitt toppsteinen i «Det universelle tempel». Legg merke til det hedenske løkkekorset «Crux Ansata» han holder i hånden, og Horus' øye foran på alteret

La meg også tilføye at disse artiklene ikke er rettet mot enkeltpersoner, men mot et system, en ideologi. De er ikke et angrep på frimurere som personer, men en avsløring av det system de er involvert i uten å være klar over dets sanne natur. Her må man skille mellom sak og person. Måtte skjell falle fra deres øyne, og måtte de straks bryte med et system som ikke kan karakteriseres som annet enn Satans synagoge!

I sin bok Behold A Pale Horse (1991) sier den tidligere amerikanske etterretningsoffiser Milton W. Cooper: «Jeg vil nå fortelle deg at frimureriet er en av de ondeste og forferdeligste organisasjoner på denne klode. Frimurerne er hovedspillere i kampen om verdensherredømmet. Den 33. grad er delt i to. Den ene delen omfatter kjernen i det luciferianske Illuminati, og den andre delen omfatter de som ikke har noe kjennskap til dette i det hele tatt. Alle etterretningsoffiserene jeg arbeidet for mens jeg var i Flåte-etterretningen var frimurere» (s. 78. Uthevelser tilføyd).

I sin bok I Left The Lodge, bruker den tidligere frimurer Dale A. Byers meget sterke ord om frimureriet, og med disse ordene, og med et sitat fra Lady Queenboroughs meget informative bok Occult Theocrasy, avslutter jeg del 1 av denne artikkel:

«Det er innlysende at frimureriet er viet til, og deltar i satanisk trolldomskunst. Disse sannheter er ikke åpne for de lavere gradene i frimureriet. Vi forstår hvorfor Schnoebelen (tidligere høygradsfrimurer og okkultist) identifiserer det som en fluefelle, fordi jo høyere man kommer i frimureriet, desto mer blir man bundet av det» (Dale A. Byers (tidligere frimurer): I Left the Lodge (1988), s. 63. Uthevelser tilføyd). «Det [Scottish Rite-frimureriet] har tilveibrakt et skummelt system som englene flykter fra og hvor djevlene bor. Enhver losje er en Satans synagoge og dens ritualer trolldom» (Lady Queenborough: Occult Theocrasy, s. 363; Paul Rosen: Satan et Cie, s. 162. Uthevelser tilføyd).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2, 2004 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 23:34

1 Kommentar

  • Peder Ås

    Peder Ås

    29. juni 2015 | Kommentar-lenke

    Dette er bare helt SYKT bra kildearbeid. Unikt å lese dette på norsk Hvor mange år har du brukt på dette ?

    Rapporter
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto