To Top

Artikler

Dette er en test

Psykoterror

Skriv ut
(1 Stemme)

I 1991 ble det holdt et NATO-seminar ved universitetet i Arizona, USA over emnet «sammenhengende og nyere fenomener innenfor det bio-molekylære system». En av foredragsholderne var forskeren Harlan E. Girard. Opplysningene han kom med, var meget urovekkende. Det går fram at det amerikanske etterretningsorgan CIA har til disposisjon elektromagnetisk teknologi som både kan gripe inn i privatlivets fred og fjerntorturere og programmere mennesker uten at de selv er klar over det. Det dreier seg om elektromagnetisk stråling i gigahertzområdet (ekstremt høye frekvenser, der mikrobølgeovner, mobiltelefoner og WiFi opererer) og dens virkninger på menneskets sentralnervesystem.

Girard opplyste at det amerikanske CIA allerede på den tiden — i det skjulte, selvsagt — benyttet gigahertz-teknologi som ble pulsert ved ekstremt lave frekvenser mot deres egne landsmenn. Et utplukk av befolkningen ble brukt som forsøkskaniner til slike djevelske eksperimenter uten at de selv var klar over det. Rapporten fra 1991 var kort og godt en beskrivelse av teknologien som på den tid var knyttet til det hjemlige, politiske agenda til USAs tidligere president George H.W. Bush, mannen bak Gulf-krigen mot Irak i 1991. Siden den tid er programmet blitt utvidet til å innbefatte tusenvis av amerikanske borgere som faktisk blir fjerntorturert daglig i sine egne hjem som uvitende ofre for amerikanske overvåkningsforsøk.

I sitt NATO-foredrag påpekte Girard at hele opplegget var «satanisk i sine moralske og etiske implikasjoner». Det som er skremmende, er at NATO-rapporten hele tiden har falt på døve ører i Den amerikanske kongress, som stilltiende tillater at landets borgere blir forsøkskaniner for den slags eksperimenter og utsatt for disse overgrepene i sine egne hjem.

Girard påpekte også at denne teknologien selvsagt har to sider, og at den også kan brukes i det godes tjeneste. Han uttalte bl.a. at «De forente stater har utviklet kommunikasjonsutstyr som kan få blinde til å se, døve til å høre, og lamme til å gå, og den kan fjerne alle smertene til terminalpasienter uten bruk av medikamenter.» Dette nye kommunikasjonsutstyret er som sagt basert på høyfrekvent stråling i gigahertz-området som blir pulsert ved meget lave frekvenser, gjerne ved de frekvenser hjernebølgene opererer ved, fra 5–15 Hz. Den ultimate hensikt med disse eksperimentene er å skape en befolkning som er slaver — automater — under Den nye verdensorden. En total underkastelse av viljen under en ytre maktfaktor, med andre ord.

Girard avAntennekomplekset ved HAARP-anlegget i Alaska, der megawatt med mikrobølgestråling blir sendt opp i jordens øvre luftlag og sender ELF-bølger av meget lav frekvens og meget lange bølgelengder tilbake til jordenAntennekomplekset ved HAARP-anlegget i Alaska, der megawatt med mikrobølgestråling blir sendt opp i jordens øvre luftlag og sender ELF-bølger av meget lav frekvens og meget lange bølgelengder tilbake til jordenslører også at lignende eksperimenter finner sted i Europa og andre steder i verden, og det blir nevnt land som England, Australia, Tyskland, Finland og Frankrike, der USA skal ha opprettet «konsentrasjonsleire» der det blir eksperimentert på fanger. Hva med Norge? Hva vet egentlig den jevne befolkning om hva som skjer i deres eget land bak kulissene og bak lukkede dører?

Det er et stadig økende antall personer, særlig i USA, som hevder meget bestemt at de er blitt utsatt for målrettede strålingsforsøk, men myndighetene ler det hele bort med et skuldertrekk og en bemerkning om at disse personer er ofre for paranoide selvbedrag. Ifølge Girard er de fleste amerikanere fullstendig uvitende om at det amerikanske forsvaret allerede er i besittelse av strålevåpen som kan lamme et menneske på avstand gjennom betongvegger. Slike djevelske våpen ble utviklet i 1983–84 i den hensikt å forvirre og desorientere fienden. Girard hevder i sin rapport at denne type strålevåpen nå blir brukt mot sivilbefolkningen, og at amerikansk våpenforskning har konsentrert seg om pulsert stråling i gigahertzområdet — og det av interessante årsaker, nemlig virkningene av denne type stråling på menneskets sentralnervesystem. Den har nemlig potensiale til å påvirke og modifisere menneskets atferd.

Girard nevner også en annen rapport som ble utgitt i 1976, med tittelen «De biologiske virkninger av elektromagnetisk stråling». Det var samme år som George H.W. Bush ble direktør for CIA. Den nye direktøren var ikke sen med å godkjenne strålingsforsøk på tilfeldige personer uten deres vitende. Men på grunn av motstand fra Kongressen ble slike forsøk på den tiden foretatt utenfor USAs grenser. Eksempelvis ble det gjort eksperimenter i Edmonton, Canada, der hjernen til en person ble utsatt for pulsert mikrobølgestråling analogt med lydbølger 2–3 timer hver dag. Virkningen ble at denne person utviklet hørsels-hallusinasjoner. De fleste har ingen som helst formening om hvor langt overvåkningsteknologien er kommet i dag. Det er blitt forsket intenst på dette området, og overvåkningsutstyr er i dag så sofistikert og miniatyrisert at ingen visuell inspeksjon kan oppdage det. Det er også utrolig følsomt, og kan bl.a oppfange lyder på stor avstand. Vi må aldeles ikke undervurdere dagens overvåkningsutstyr. Det er langt mer sofistikert enn vi aner.

ELF

Veldokumenterte forskningsresultater antyder at mellom 25–75% av menneskene viser en psyko-fysiologisk følsomhet for elektromagnetiske strålingsfelter i det ekstremt lave frekvensbåndet (ELF), der hjerneaktiviteten pågår. Det er også påvist at det er en naturlig forekommende elektromagnetisk svingning i jordens ionosfære som kalles Schumann-resonansen etter den tyske fysiker W.O. Schumann. Denne er av meget lav frekvens og pulserer mellom jordskorpen og ionosfæren. Pulseringen foregår i det samme frekvensområdet som menneskets hjernebølger. Schumann-resonansen er blitt påvist direkte ved måleutstyr, og merkelig nok er svingningene identiske med hjernebølgene slik de vises på et encefalogram. Den kan bl.a. påvirke menneskets sinnsstemning og psykisk stress. Det er forsket intenst på dette området, og den såkalte HAARP-teknologien gjør bruk av dette prinsippet.

Gigahertz-stråling som blir pulsert mellom 3–20 Hz faller nøyaktig innenfor rammen av menneskets hjernebølger. Ytre påvirkning av slik pulsert stråling kan i høy grad endre hjernebølgeaktiviteten. Eksempelvis kan ELF-felter på 6,67 Hz, 6,26 Hz og lavere, fremkalle forskjellige symptomer som forvirring, angst, frykt, hodepine, kvalme, depresjon, spenning, leddsmerter, søvnløshet og en rekke andre symptomer. Pulser på 7,8; 8,0 og 9 Hz kan virke angstbefriende og avslappende på samme måte som visse meditasjonsøvelser.

Et utplukk av dagens overvåkningsutstyrEt utplukk av dagens overvåkningsutstyrDet er utført jordnære eksperimenter med ELF-bølger på intetanende mennesker, og det er antydet at en ELF-sender i lommeformat med en senderstyrke på 100 milliwatt faktisk kan endre sinnstemningen til et menneske ganske radikalt, og at større geografiske områder kan bli manipulert på denne måten med slike bølger.

I 1992 ble det utgitt en rapport, «Microwave Harassment and Mind-Control Experimentation», som tok for seg klager fra en rekke personer som hevdet at de var blitt trakassert med elektronisk overvåkning og mind-kontroll, og at de var blitt eksperimentert med. De fleste stammet fra USA, men også fra Canada og Australia, og rapporten mener at lignende eksperimenter også finner sted i Europa og Russland. Det blir antydet at hensikten med disse eksperimentene er å utvikle et system der borgerne kan bli konstant overvåket og oppsporet ved et sofistikert, satellittbasert kybernetisk system. Listen over personer som kommer med slike klager er etter hvert blitt ganske lang, og det er påfallende at disse personer, som ikke kjenner hverandre, beskriver trakasseringen i likelydende termer. Dessuten er det all mulig grunn til å tro at det er langt flere personer involvert enn disse listene gir skinn av. De fleste ofre er ikke klar over at de blir eksperimentert med; de har ingen kunnskaper om dagens overvåkningsteknikk, de aner ikke at det pågår slik eksperimentering, derfor klager de heller ikke.

Men de som forstår at de er utsatt for slikt, og som klager over at de hører stemmer inne i hodet og at de blir påført ubehag fra målrettet, elektromagnetisk stråling, og som går offentlig ut med det, blir stigmatisert som schizofrene, selvbedratte psykopater som heller burde sperres inne på en mental institusjon. Og det er det faktisk mange som blir.

Informantnettverk

Det blir påpekt at det sovjetiske etterretningsorgan og hemmelige politi KGB gjorde bruk av et utstrakt informant-nettverk, spesielle medikamenter og psykiatri for å manipulere og kontrollere mennesker. Det ble benyttet skygging, avlytting, ryktespredning, svartelisting og andre taktikker som tjente KGBs hensikter. Målet var å skape splid i befolkningen, isolere den, spre frykt og bringe dissentere til taushet. Det har vist seg at KGBs ekvivalent i USA, det amerikanske etterretningsorganet CIA, har benyttet seg av nøyaktig de samme teknikkene mot deres egne landsmenn. Det blir nevnt operasjoner som MKULTRA, MCHAOS og COINTELPRO. Angivelig ble disse operasjonene stanset i midten av 1970-årene, men det er meget som taler for at de bare gikk under jorden. De senere årene er denne type overvåkning og eksperimentering blitt langt mer sofistikert enn den var under sovjet-tiden. Miniatyriseringen, følsomheten og rekkevidden til dagens overvåkningsutstyr som gjør utstrakt bruk av elektroniske chips, er ganske urovekkende

I 1991 utga Det amerikanske rådet for global strategi (US Global Strategy Council), som har nær tilknytning til CIA, en rapport om hva slags teknologi som kunne benyttes til elektronisk overvåkning og eksperimentering. Denne type teknologi ble kalt «ikke-dødelige våpen» eller «ukonvensjonelle våpen» — en betegnelse som er direkte misvisende, da denne teknologien absolutt er dødelig når den blir forsterket og brukt i større doser. Det ble nevnt laservåpen, isotropiske strålere, infralyd, elektromagnetiske pulsgeneratorer og mikrobølgesendere ved høy effekt. Når denne type teknologi blir målrettet og benyttet mot intetanende personer i lave doser, kan de forårsake ekstremt fysisk ubehag og svakhetsfølelse.

Målrettet stråling

Målrettet stråling er den farligste form for elektronisk trakassering, og er også den enkleste å benytte. Det finnes en rekke innretninger som brukes til slike formål. Det er mulig å lamme eller faktisk drepe et menneske på avstand med slik teknologi. Ellers vil ofret ofte få blemmer på huden, indre skader og blødninger, svulster, kreft, røde flekker på huden, katarrer, byller og andre symptomer. Ofret kan befinne seg opptil flere hundre meter fra strålevåpnet, om man skal gi det et slikt navn. Ellers kan slike våpen ødelegge elektronisk utstyr og datamaskiner.

Radarvåpen har enda lengre rekkevidde og benytter kortere bølgelengder. De kan utstråle korte eller lange energipulser som kan drepe levende vesener på større avstand, ødelegge elektronisk utstyr, stoppe kjøretøyer (som i dag er fulle av elektronikk), forårsake hjerneskade etc. Disse våpnene har fått navn som tasere, klystrongeværer, plasmapulsgeværer, ionstrålevåpen, solitonbomber etc.

Hallusinasjoner

En annen form for elektronisk trakassering kan få ofret til å tro at det er i ferd med å miste sin forstand. Disse symptomene kan fremkalles via mikrobølger som blir modulert med lyd, video (bilder/film) eller andre signaler. Ofret som blir utsatt for slik trakassering kan høre stemmer i hodet, se tilfeldige bilder og skikkelser og oppleve andre audiovisuelle fenomener. Innretninger som fremkaller slike symptomer kan med letthet installeres i ofrets hjem og fjernstyres.

Pulserte magnetfelter er også i bruk for denne type trakassering. Nevronene i hjernen/sentralnervesystemet er nemlig meget følsomme for magnetfelter. Innretninger av dette slaget som med letthet kan installeres i ofrets hjem og fjernstyres, kan bl.a. fremkalle hodepiner, kvalme og andre symptomer.

Offentligheten er blitt forledet til å tro at Sovjetunionen i sin tid var kommet mye lenger i denne forskningen enn USA. Sannheten er at CIA og Det amerikanske forsvarsdepartement har drevet utstrakt forskning på det samme området siden 1950-årene, da «Prosjekt Pandora» ble lansert. WRAIR (Walter Reed Army Institute of Research), som tok del i denne forskningen etter «Pandora», oppdaget at de kunne fremkalle lydfornemmelser i hjernen ved å pulsere mikrobølger i samsvar med et tale-audiogram. Når disse pulserte mikrobølgene ble sendt mot forsøksobjektet, hørte ofret talelyder inne i hjernen som ikke var knyttet til selve tankeprosessen. Dette kan benyttes til å drive et menneske til galskap, eller til å «programmere» og hjernevaske vedkommende til å utføre bestemte handlinger med negativt fortegn, f.eks. mord.

Hvem er utsatt?

Det er også brakt på det rene at elektronisk trakassering ofte er rettet mot personer som hever en advarende røst mot de krefter som undergraver borgerfriheten og privatlivets fred — og som sørger for å offentliggjøre disse advarsler. Trakasseringen blir i slike tilfeller også ofte rettet mot støttespillerne til de personer som hever sin røst.

Trakasseringen gir seg forskjellige bisarre utslag:

• Plutselig og merkelig atferd, distansering, trakassering og vandalisme fra naboer som hittil er blitt regnet som vennligsinnete

• Telefonterror som fortsetter selv etter at ofret har skiftet nummer

• Brevåpning og annen brevterror

• Støykampanjer av forskjellig art

• Uvedkommende inntrengning i leiligheten/huset

• Helsen blir gradvis svekket, vanligvis med fordøyelsesbesvær

• Ofret får søvnvansker

• Hærverk på ofrets kjøretøy

• Arrangerte ulykker. Som eksempel kan nevnes en person i USA som gjennom en tid hadde samlet informasjon og personlige vitnesbyrd fra forskjellige personer som hevdet de var blitt overvåket og trakassert av myndighetene. Denne personen ble drept da bremsene på kjøretøyet sviktet

• Ofret begynner å bli isolert fra resten av familien. Dette er vanlig der det skjer omfattende elektronisk trakassering

• Ofrets personlige økonomi blir forverret — ofte ved at vedommende mister sitt arbeid, samt stigende omkostninger i forbindelse med trakasseringen

• Massemediene nekter å ta inn slikt stoff

• Ofrene blir nektet juridisk bistand fordi advokater ikke våger å sette sin karriere på spill ved å involvere seg i saker som har med myndighetenes lyssky affærer å gjøre

• Politiet ønsker heller ikke å befatte seg med saker av denne art, sannsynligvis av samme årsak

• Det blir benyttet forskjellige typer sofistikert overvåkningsutstyr og sensorer, som gjerne er skjult i annet elektronisk utstyr, i møbler etc.

• Bruk av informanter, ofte av det motsatte kjønn. Det dukker opp «nye venner» som avslutter sitt «vennskap» på en både abrupt og ydmykende måte etter at de har samlet de nødvendige personalia om ofret

• Bruk av psykotropiske medikamenter foreskrevet av samarbeidsvillige leger

• Bruk av forskjellige typer implants. Ofre som har fått slike implants begynner ofte å høre stemmer

I 1984 utga kaptein Paul E. Tyler, som var sjef for helsepersonellet i Den amerikanske marine, en rapport med tittelen «Det elektromagnetiske spektrum i en lavrisiko-konflikt». Rapporten ble offentliggjort under et seminar det amerikanske luftforsvaret holdt i mars 1984. I denne rapporten gjør Tyler det klart at den type stråling det er snakk om, er i stand til å torturere ofret i sitt eget hjem fordi den pulserte, høyfrekvente strålingen er i stand til å passere gjennom tykke vegger.

Tyler-rapporten forklarer også hvordan CIA opererer for å snøre sine ofre inn i et nett de har problemer med å komme ut av, og hvordan de blir hjernevasket.

• Det blir helst plukket ut ofre som bor alene. Ofrets «venner og bekjente» blir også anmodet om å samarbeide. De må heller kalles informanter.

• CIA forsøker deretter å isolere ofret fra dets støttenettverk. Medlemmer av dette støttenettverket blir kjøpt og bestukket til bl.a. å spre rykter om ofret i den hensikt å isolere det.

• Ofret blir til stadighet utsatt for nedverdigende handlinger. Det blir begått innbrudd i deres hjem, og ofret blir hele tiden berøvet privatlivets fred. Enhver bevegelse blir kommentert på en nedsettende måte. Dette blir utført ved å overvåke ofrets hjem med en rekke skjulte innretninger, bl.a. lyd- og videosensorer.

• CIA har motvillig innrømmet at de er i besittelse av teknologi som kan benyttes til systematisk, elektronisk trakassering og overvåkning av personer.

Norge

Dette er i USA, men også her i Norge er det en rekke personer som meget bestemt hevder at de blir overvåket og elektronisk trakassert, antakelig som ledd i et forsøksprogram for elektronisk overvåkning og -kontroll. Det blir hevdet — kan hende med rette — at Norge er en eksperimentnasjon for USA/CIA. Det høres vanvittig og rent paranoid ut, men vi skal være klar over at denne verden er gal; det skjer vanvittige ting både innenfor og utenfor kulissene.

Det amerikanske etterretningsorganet har et bredt støttenettverk og en rekke lakeinasjoner verden over — Norge ikke unntatt. Ifølge rapporten fra 1992, «Microwave Harassment and Mind-Control Experimentation», blir det antydet at lignende eksperimenter også finner sted i Europa. Norge har eksempelvis to HAARP-sendere (Tromsø og Svalbard) som angivelig brukes til ionosfærisk forskning, men som også har potensiale til å fremkalle ELF-bølger til helt andre formål.

Hvorfor?

Det skjer Her ser vi en såkalt RFID-brikke. De er nå små at de med letthet kan føres inn i kroppen via en kanyle. RFID-brikken kan brukes til elektronisk overvåkningHer ser vi en såkalt RFID-brikke. De er nå små at de med letthet kan føres inn i kroppen via en kanyle. RFID-brikken kan brukes til elektronisk overvåkningting bak kulissene som de fleste ikke har noen anelse om. Vi lever på Satans domene, og vi kan ikke vente noen nåde fra den kanten. Så må vi stille spørsmålet: Hvorfor har forskerne utviklet utstyr til overvåkning av borgerne? Hvorfor har forskerne utviklet utstyr til fjerntrakassering og kontroll av borgerne? Hvorfor driver forskerne slike eksperimenter på borgerne? — og de innrømmer selv at det pågår slike ekperimenter. Spørsmålet er: Hvorfor? Hva er hensikten? Forskerne som arbeider med slikt er sponset av styresmaktene, og hvorfor sponser styresmaktene slik forskning? Og det er ikke fritidsbeskjeftigelse uten mål og mening det her er snakk om. Hvorfor er det utviklet slikt utstyr, og hvorfor forskes det intenst på dette området?

For at teknologien og utstyret skal brukes i praksis, naturligvis. Det skal brukes under den kommende globale politistat som tar sikte på en drastisk reduksjon av jordens befolkning og en absolutt kontroll av de gjenlevende. Det er planen til verdensherskene som er styrt av mørkets fyrste, men de kan bare gjennomføre sine planer så langt Gud tillater. Det er han som setter grensene og sier: Hit, men ikke lenger! Det blir et terrorvelde uten sidestykke i verdenshistorien når Antikristen stiger fram og river hele verden med seg i undring og tilbedelse (Åp 13,3–18). Menneskene vil snart oppdage at de har gått fra asken til ilden, og det vil bli en trengselstid som mangler sidestykke i historien (Dan 12,1; Matt 24,21). Tilbedelsen av Antikristen går etter hvert over fra frivillig til tvungen under trussel om dødsstraff. Men løftet er at den som seirer over dyret/Antikrist og dets merke skal bli frelst, og Gud prøver ikke et menneske mer enn det kan tåle. Bak alt mørket skinner håpets lys, ledestjernen som fører oss fra denne verdens mørke til det evige hjem.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2, 2006 ...
Sist redigert lørdag, 07 november 2020 19:43

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien « Pengenes makt UFOer og endetiden »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto