Skriv ut denne siden

Vannsølvets forbannelse

(2 Stemmer)

Opp gjennDet rødaktige mineralet sinober er råstoff for utvinningen av kvikksølvDet rødaktige mineralet sinober er råstoff for utvinningen av kvikksølvom tidene har «vannsølvet» (hydrargyrum) fascinert menneskene. Kvikksølv, som smelter ved –38°C, er det eneste metall som er flytende ved vanlig romtemperatur. (Gallium, cæsium, rubidium og det meget sjeldne og ustabile radioaktive metall francium blir flytende på varme sommerdager: +29, +28 og +39° og +27°C ).

I Rent kvikksølv er et særegent metall som er flytende ved vanlig romtemperatur. Det er også verdens nest giftigste metall etter plutoniumRent kvikksølv er et særegent metall som er flytende ved vanlig romtemperatur. Det er også verdens nest giftigste metall etter plutoniumnaturen forekommer kvikksølv i mineralet sinober, som i ren tilstand kan inneholde 86% kvikksølv. Sinober ble tidligere brukt som rød malerfarge, og det var under utvinningen av sinober og fremstillingen av kvikksølv, at dette metallet først ble satt i forbindelse med alvorlige organiske lidelser. Personer som arbeidet med utvinningen av sinober utviklet nervelidelser som viste seg ved tremor (skjelving) og alvorlige mentale forstyrrelser. Helt fra oldtiden var kvikksølv kjent av så vel de gamle egyptere som av grekerne, romerne, kineserne og hinduene. Flere av disse kulturene var også klar over giftvirkningene av det særegne metallet.

Alkymistene i middelalderen forsøkte å fremstille gull ved hjelp av kvikksølv, men forsøkene slo feil. Senere kom imidlertid det farlige metallet inn i tennene til folkAlkymistene i middelalderen forsøkte å fremstille gull ved hjelp av kvikksølv, men forsøkene slo feil. Senere kom imidlertid det farlige metallet inn i tennene til folkRomerne brukte sinobergruver i Hispania (Spania) som straffeleire for bl.a. kriminelle personer. De som hadde overoppsynet med sinobergruvene var klar over at fangene etter all sannsynlighet ville bli kvikksølvforgiftet og dø, slik at man slapp å henrette dem på konvensjonelt vis.

Opp gjennom Middelalderen var kvikksølv alkymistenes hjertebarn fordi de oppfattet kvikksølv (sammen med svovel og salt) som et nøkkelelement i forsøkene på å fremstille «De vises sten», som angivelig kunne forvandle vanlige metaller til gull. Alkymistene mente at kvikksølv var «den første materie» som alle andre metaller var dannet av, og at de ved å endre kvalitet og kvantitet på tilsetning av svovel til kvikksølvet, kunne danne bl.a. gull. Hinduenes ord for alkymi var «rasasiddhi», som betyr «kvikksølv».

Nervegift

Kvikksølv er en meget farlig nervegift. Det rangerer i toppen blant de seks farligste og giftigste metaller på denne jord, det er bare det radioaktive plutonium og evt. beryllium som kommer foran kvikksølv på denne listen. Symptomer på kvikksølvforgiftning opptrer allerede ved så lave konsentrasjoner som 5 :g (5 mikrogram = 5 milliontedels gram) pr. liter væske.

Kvikksølvforgiftning forårsaker blant annet ekstrem humørsyke, skjelvinger (tremorer) og til slutt tap av hørsel samt synsskader. Det skader også lever og nyrer. Kvikksølvforgiftning er også blitt satt i sammenheng med de stadig økende tilfeller av autisme, alzheimer, ALS (Amyotrofisk Lateral Sklerose, Lou-Gherigs syndrom), demens og andre kroniske lidelser.

Kvikksølv i tennene

SeDenne kvinnen - i likhet med millioner av andre mennesker - går rundt med det meget farlige metallet i tennene. Kvikksølv er også verdens farligste nervegiftDenne kvinnen - i likhet med millioner av andre mennesker - går rundt med det meget farlige metallet i tennene. Kvikksølv er også verdens farligste nervegiftlv om alle forsøk på å fremstille «De vises sten» og gull ut fra kvikksølv slo feil, fikk likevel det farlige metallet en annen og meget utbredt anvendelse: som tannfyllinger under begrepet amalgam, dvs. en legering mellom kvikksølv og andre metaller. Amalgam som blir brukt til fyllinger i tennene består av 43–54% kvikksølv (typisk rundt 50%) og resten av andre metaller, som sink, kopper, tinn og sølv.

DeAmalgamfylling. Ti tonn av dette farlige metallet befinner seg i tennene til nordmennAmalgamfylling. Ti tonn av dette farlige metallet befinner seg i tennene til nordmennt er uvisst når man begynte å bruke kvikksølv i tennene, men gamle manuskripter viser at kineserne i det minste plomberte tenner med vanlig sølv allerede 600 år e.Kr. I Frankrike benyttet den franske tannlegen Auguste Taverne kvikksølvamalgam i 1820-årene, og i 1840-årene var dette giftige fyllmaterialet i utstrakt bruk i USA, med alle de helseplager det førte med seg.

I Norge har kvikksølvamalgam vært benyttet i tannbehandling i en årrekke. I dag er materialet i stor grad avløst av plastkompositter, men på landsbasis ble det i 2003 likevel benyttet 140 kg kvikksølv i amalgamfyllinger. Det var en nedgang på 40% fra året før. På landsbasis går pr. idag nordmenn rundt med 10 tonn i tennene av den ekstremt farlige nervegiften kvikksølv! (Vurdering av konsekvenser av et generelt forbud mot kvikksølv i produkter, Statens forurensningstilsyn (SFT), desember 2006.) SFT innrømmer selv at kvikksølv er et meget farlig metall: «Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene vi har og utgjør en trussel for miljøet og menneskers helse både i Norge og globalt. Kvikksølv og ulike kvikksølvforbindelser er svært giftige for mennesker og dyr. Fostre og barns nervesystem er særlig utsatt for skader av kvikksølv. Kvikksølv er ikke nedbrytbart og hoper seg opp i næringskjeden» (Vurdering av konsekvenser av et generelt forbud mot kvikksølv i produkter, Statens forurensningstilsyn (SFT), desember 2006. Uthevelser tilføyd).

Farlig spesialavfall

SFT har også bestemt at avfall som inneholder kvikksølv, som eldre termometre, gamle amalgamfyllinger etc, skal særbehandles som farlig spesialmateriale: «Alt avfallsmateriale med amalgam skal leveres til gjenvinningsstasjoner for farlig avfall» (Proposal for a regulation amending regulations of 1 June 2004 no 922 relating to restrictions on the use of chemicals and other products hazardous to health and the environment (Product regulations). Statens forurensningstilsyn, SFT, desember 2006).

Det er foreløpig ingen bestemmelse verken i Norge eller EU som regulerer bruken av amalgam i tannfyllinger, men ifølge retningslinjer for bruk av tannmaterialer (Helsedirektoratet, 2002), skal amalgam ikke være prioritert i tannfyllinger. Tannleger som skal fjerne amalgamfyllinger må følge bestemte sikkerhetsprosedyrer under prosessen fordi slike fyllinger skal behandles som «farlig spesialavfall». Når kvikksølvamalgam er «farlig avfall» som må spesialbehandles, hva har så i første instans dette farlige avfallet å gjøre i munnen til folk?

Mengdeforholdet

Det blir hevdet at kvikksølvamalgam i tennene avgir så lite kvikksølv at giftvirkningene er helt ubetydelige. Men hva er «lite» i denne sammenhengen? Kvikksølv ligger som nevnt i toppsjiktet blant verdens giftigste metaller — en farlig nervegift som romerne brukte som indirekte, langsiktig henrettelsesmetode, og hva har da et slikt stoff å gjøre i munnen i det hele tatt? Kvikksølv er et av de farligste stoffer man kan putte i kroppen, og det har en kumulativ virkning, dvs. det skilles ikke ut, men hoper seg opp i organer og vev, med alvorlige virkninger i tidens løp.

Sardiner i boks. 350 000 av disse velsmakende småfiskene må til for å tilføre kroppen en kvikksølvmengde som tilsvarer amalgamfyllingene i tenneneSardiner i boks. 350 000 av disse velsmakende småfiskene må til for å tilføre kroppen en kvikksølvmengde som tilsvarer amalgamfyllingene i tenneneArtikkelforfatteren har sett videoopptak av amalgamfyllinger som er fjernet fra tennene, og hvordan disse fyllingene «ryker» mot en fluoriserende skjerm. Det vises også mikrofotoer som viser hvordan nevroner (nerveceller) vokser i næringsoppløsning. Denne blir tilsatt ubetydelige mengder kvikksølv, og man ser hvordan nevronene degenererer og mister sine utløpere — nervecellen blir alvorlig skadet.

Selv om kompositter i stor grad har avløst kvikksølvamalgam i dagens tannbehandling, snakkes det lite om langtidsvirkningene av den farlige nervegiften mange fremdeles går rundt med i munnen. En teskje kvikksølv i en innsjø på 100 dekar vil forgifte all fisken der og gjøre den uspiselig, men når verdens farligste nervegift blir satt inn i folks tenner er den plutselig blitt ufarlig og trygg! Vi hører ofte om faren ved å spise fisk på grunn av for høye kvikksølvkonsentrasjoner i fisken, men faktum er at man må spise 350 000 sardiner for å tilføre kroppen så mye kvikksølv som man allerede har i munnen via amalgamfyllinger!

Amalgam og helseskader

Helsemyndighetene har hele tiden hevdet at kvikksølvamalgam i tennene er helt ufarlig, samtidig som de klassifiserer de samme amalgamfyllinger som «farlig spesialavfall». Dette er jo en direkte selvmotisgelse! Kvikksølv er som nevnt det nest giftigste metall på denne kloden etter det radioaktive plutonium.

KviDenne ringen består av 99,96% ren plutonium. Det er det farligste metall på jord med kvikksølv og beryllium på en solid annenplassDenne ringen består av 99,96% ren plutonium. Det er det farligste metall på jord med kvikksølv og beryllium på en solid annenplasskksølv er også den farligste nevrotoksin (nervegift) på denne kloden, det er den farligste gift man kan få inn i munnen. Alt dette er helsemyndighetene klar over, men de har konsekvent unnlatt å opplyse publikum om helsefaren ved dette preparatet. Det er påvist at kvikksølv-ioner fra tannfyllingene passerer blodbarrieren og kommer inn i hjernen, der de akkumulerer seg og blir liggende nær sagt på livstid. Bare noen få kvikksølvatomer er nok til å begynne en nerveskade, og siden konsentrasjonen er kumulativ, er det langtidsvirkningene som viser seg, spesielt ved en rekke kroniske nervelidelser. Dette trenger man ikke annet enn vanlig sunt bondevett for å forstå. Kvikksølv ligger i en klasse for seg når det gjelder giftvirkning, og da på lengre sikt fordi konsentrasjonen er kumulativ.

I 2003 uttalte norske helsemyndigheter at det ikke var grunnlag for å forby bruken av kvikksølvamalgam i tennene fordi det «ikke er påvist med sikkerhet helseskader hos enkeltindivider»: «Sosial- og helsedirektoratet innfører i dag strengere regler for bruk av amalgam i tennene. Heretter kan tannlegene bare unntaksvis bruke amalgam som fyllingsmateriale. . . .Tannleger som velger å bruke amalgam, må journalføre hvorfor og på forhånd gjøre pasienten kjent med retningslinjene. . . .Mange tannleger har alt gått bort fra amalgam. Amalgam inneholder tungmetallet kvikksølv som kan være skadelig for menneskekroppen. Sosial- og helsedirektoratet vil ikke forby amalgam-bruk. Det er ikke grunnlag for å forby amalgam av helsemessige grunner, fordi det er ikke påvist med sikkerhet helseskader hos enkeltindivider. . . .» (www.nrk.no/nyheter, 1. juli 2003. Uthevelser tilføyd).

Men den kalde sannhet er at mange mennesker går omkring med alvorlige helseplager som er relatert til kvikksølvforgiftning på grunn av amalgamfyllinger. Ca. 100 000 mennesker i Norge lider faktisk av amalgamplager, og kan hende er tallet enda høyere. Beklageligvis blir folk som mener de er amalgamforgiftet nærmest trakassert av norsk helsevesen:          «En undersøkelse viser at de fleste [som hevder de er amalgamforgiftet] føler seg motarbeidet av helsevesenet (Fædrelandsvennen, 15.11.06. Uthevelser tilføyd). I dag er imidlertid tonen annerledes: «Kvikksølv og andre miljøgifter kan føre til hjerneskade og tap av IQ. EU har nylig fattet en beslutning som innebærer amalgamforbud. Statens forurensningstilsyn — SFT, anbefaler at Miljøverndepartementet vedtar et generelt nasjonalt forbud. . . .En norsk forskningsrapport fra november 2006, levert av NAFKAM, Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, viser at 100 000 personer mener at amalgam i tannfyllinger har gitt dem helseplager. De fleste av disse beskriver kronisk eller stadig tilbakevendende helseplager.» (EU vil totalforby amalgam — det går mot forbud i Norge. Alternativ.no, 7. mai 2007. Uthevelser tilføyd).Kvikksølv er langt farligere enn tobakksrøyk

Kvikksølv, som gjennom århundrer har vært kjent for sine giftvirkninger, er gjennom 150 år blitt plassert i munnen til folk, ikke mer enn 5 cm fra hjernen. Metallet er langt farligere enn sigarettrøyk. Helsemyndighetene har omsider fått tobakksprodusentene til å sette en advarsel på sigarettpakkene og det er blitt røykfrie soner på fly, båt, tog, restauranter etc. Men de samme helsemyndigheter er sendrektige med å advare publikum mot farene ved å putte verdens nest giftigste metall inn i munnen på folk. Heldigvis ser det omsider ut til at myndighetene våkner, men det skjer etter ytre påtrykk.

USA og amalgam

Det amerikanske helsedirektoratet FDA (Federal Drug Administration) har karakterisert kvikksølvamalgam i tennene som et relativt ufarlig og hensiktsmessig tannmateriale, men også de har samtidig vedtatt at amalgamavfall fra gamle fyllinger skal behandles som «farlig avfall». Dette er jo en selvmotsigelse!

Nylig måtte imidlertid FDA motvillig «innrømme» at tannfyllinger med kvikksølvamalgam «kunne være» skadelig for barn, svangre kvinner og alle som var «følsomme» for kvikksølv (West Bend Daily News, 7. juni 2008). Det har faktisk vært en rettssak i USA mot Den amerikanske tannlegeforening ADA, der ADA tapte saken. Under denne rettssaken måtte ADA motvillig innrømme at det ikke forelå noen vitenskapelige undersøkelser som støttet ADAs påstander om at kvikksølv ble «nøytralisert» ved å blandes med andre metaller i amalgam. Derimot foreligger det mengder av forskningsmateriale som viser det motsatte — at kvikksølvamalgam hele tiden frigjør kvikksølv langsomt og ubønnhørlig; at det frigjorte kvikksølvet hoper seg opp i organer og kroppsvev og til slutt forgifter pasienten som kan påføres forskjellige kroniske nervelidelser med døden til følge. Dette måtte ADA motvillig innrømme under rettssaken.

Når det gjaldt spørsmålet om hvor meget kvikksølv som ble frigjort fra amalgamen, hadde ADA redusert mengden med en faktor på 100, dvs. at det i realiteten ble frigjort 100 ganger mer kvikksølv enn ADA hadde opplyst.

Den amerikanske tannlegeforening ADA opplyser på sine websider: «Amalgam i tennene regnes som et sikkert og bestandig materiale som er blitt brukt i tennene på over 100 millioner amerikanere. Det inneholder en blanding av metaller som sølv, kopper og tinn, i tillegg til kvikksølv, som danner en kjemisk binding av disse stoffene til et hardt, stabilt og sikkert materiale».

Men ADAs påstand om at kvikksølv nærmest blir uskadeliggjort ved å blande det med andre metaller, må stå for ADAs egen regning. De kan nemlig ikke vise til en eneste undersøkelse som bekrefter påstanden om at kvikksølv blir nøytralisert ved blande det med andre metaller. Det finnes ingen slik undersøkelse. Dette er en regelrett løgn. Kvikksølv binder seg ikke kjemisk til andre metaller i amalgamfyllinger. Kvikksølvet i disse fyllingene frigjør konstant kvikksølv-ioner til kroppsvevene, der de hele tiden hoper seg opp. En rekke forskere har påvist at kvikksølv fra amalgamfyllinger hele tiden, 24 timer i døgnet, frigjør kvikksølv-ioner som finner veien inn i hjernen og andre oraganer og hoper seg opp der.

I USA kan man lese følgende på info-slippen som følger med pakningene med kvikksølvamalgam fra produsenten Kerr som blir solgt til tannlegene: «Helsemyndighetene i en rekke land, deriblant Canada, Tyskland, Frankrike, England, Norge og Østerrike, anbefaler at det ikke blir satt amalgamfyllinger, eller fjernet slike, hos personer under svangerskap eller som dier, eller som har nyrelidelser».

Multippel sklerose og kvikksølv

Etter mange års forskning og milliarder av kroner, er forskerne ennå ikke kommet frem til et konkret svar på hva som forårsaker MS eller multippel sklerose, og helbredelsesprosenten for denne alvorlige kroniske nervesykdommen er stort sett lik null. Det er også påvist at de aller fleste MS-pasienter har kvikksølvamalgam i tennene.

Hjertesykdommer og kvikksølv

Legen Dr. Boyd Haley har også påvist en sammenheng mellom kvikksølvamalgam og hjertelidelser, og i New England Journal of Medicine (28. november 2002) gikk det fram i en artikkel at kvikksølv på mange måter var en medvirkende faktor til åreforkalkninger og hjertelidelser. Kvikksølv fremskynder produksjonen av de farlige frie radikalene og binder det viktige spormetallet selen slik at dette ikke har noen virkning. Forskerne oppdaget at personer som var utsatt for kvikksølv også hadde en høyere prosentdel av hjertelidelser. Artikkelen konkluderer med at kvikksølv er direkte knyttet til risikoen for hjertesykdommer.

Forskere ved Det katolske universitet i Roma oppdaget at pasienter med hjertesykdommer også hadde større konsentrasjoner kvikksølv i hjertevevene — 22 000 ganger høyere enn pasienter uten hjertesykdommer. Ingen av hjertepasientene hadde vært utsatt for kvikksølv i sitt arbeid, men hadde derimot amalgamfyllinger i tennene. Kvikksølv forgifter ikke bare nervesystemet som den farlige nervegift det er; det forgifter også fordøyelseskanalen og sirkulasjonssystemet. Det kan også forgifte kjertelsystemet, bl.a skjoldbruskkjertelen, og kan medvirke til hypothyroidisme.

Autisme og kvikksølv

Autisme (ekstrem kontaktløshet, en sinnstilstand der en person lever i sin egen tankeverden), er blitt satt i forbindelse med kvikksølv, spesielt i vaksiner, og særlig hos barn og unge. Helsemyndighetene benekter forbindelsen, men når en rekke autistiske barn blir friske etter å ha gjennomgått en behandlingsmåte som avgifter kroppen for tungmetaller som kvikksølv, bør all sunn fornuft fortelle at tungmetaller er involvert i sykdommen.

Det er stadig flere indisier som tyder på en sammenheng mellom autisme og kvikksølv. En rapport som amerikanske helsemyndigheter utga i 2003 retter faktisk pekefingeren mot kvikksølvpreparatet thiomersal/thimerosal som en mulig årsak til autisme.

Bevisene for at autisme hos barn blant annet er relatert til kvikksølv, øker stadig. Forskning viser at kvikksølv-ioner fra morens tannfyllinger passerer blodbarrieren og livmoren og akkumuleres i fosterets hjerne. Mødre med slike tannfyllinger tilfører også kvikksølv til barnet via morsmelken, og det er ikke vanskelig å forestille seg de skader det følsomme fosteret kan bli påført.

Kvikksølv i vaksiner

Det er ikke bare i tennene kvikksølvet fant sin plass. Også vaksiner gjorde utstrakt bruk av kvikksølvpreparater, spesielt thiomersal/thimerosal (C9H9HgNaO2S), som er en organisk kvikksølvforbindelse. Det ble utviklet og lansert av legemiddelfirmaet Ely Lilly & Co. i 1928 under navnet Merthiolate, og har siden den tid vært brukt som konserveringsmiddel i vaksiner, hudtest-antigener, øye- og nesepreparater, tatoveringsfarge, immunoglobulinpreparater etc. for å hindre bakterie- og soppvekst i preparatet.

Thiomersal er et meget giftig stoff både ved inhalering, svelging og hudkontakt, og giftvirkningene er kumulative. Det dreper nær sagt alt som kommer i dets vei. Det er også ekstremt giftig for vannorganismer, med alvorlige negative langtidsvirkninger for det akvatiske økosystemet (livsmiljøet i vann). I kroppen brytes thiomersal ned til etylkvikksølv (C2H5Hg) og thiosalicylat.

Man kan saktens stille spørsmål om hva et tungmetall som rangerer blant verdens farligste har å gjøre i noen som helst form i medikamenter som kommer inn i menneskekroppens finstemte maskineri. Det påfører maskineriet skade, og ikke annet enn skade, mens legemiddelprodusentene skuffer inn penger på bekostning av folks helse. Thiomersal/thimerosal er i stor grad blitt erstattet av andre preparater, men finnes fremdeles i restlagre av vaksiner og i enkelte influensavaksiner.

Levende avfallskurv

Menneskekroppen er en ufattelig kompleks «maskin», men er etter hvert blitt en levende avfallsbøtte som forgifter og ødelegger denMenneskekroppen er en ufattelig kompleks «maskin», men er etter hvert blitt en levende avfallsbøtte som forgifter og ødelegger denMenneskekroppen er en ufattelig intrikat «maskin». Bibelen gjør det klart at mennesket er tilvirket på «underfullt vis» av sin Skaper (Sal 139,14–15), og det er mildt sagt. Dessverre er dette finstemte maskineri som ble skapt i Guds bilde blitt en levende avfallskurv på grunn av alle gifter og tvilsomme preparater det blir tilført av dagens næringsmiddelindustri, legemiddelindustri og på andre måter via et kollapsende miljø. Det er lange lister med kjemiske tilsetningsstoffer i dagens næringsmidler, det er tvilsomme søtningsmidler som Aspartam, det er en Pandoras eske med giftvirkninger av dagens legemidler. I USA ble det eksempelvis skrevet ut mer enn 3,3 milliarder resepter på diverse legemidler. Det utgjør i gjennomsnitt 12 resepter for hver enkelt person i USA — menn, kvinner og barn! Men bivirkninger (forgiftninger) av legemidler er ifølge det offisielle organet for Den amerikanske legeforening (JAMA), den 4. største dødsårsak i USA. Medisinforgiftninger, som så pent kalles «bivirkninger», fører i USA til mer enn en million sykehusinnleggelser pr. år, og er en av hovedårsakene til invaliditet og stoff-avhengighet (Lazarou, J, Pomeranz, BH, Corey, PN: Incidence of adverse drug reactions in hospitalized patients: a meta-analysis of prospective studies. JAMA, 15. april 1998).

Og stort bedre er det ikke i andre land i Vesten. Og man undrer seg over at store deler av menneskene vandrer rundt med en eller annen kronisk lidelse. Det er ikke bare menneskene som er blitt levende avfallskurver. Det samme gjelder hele livsmiljøet på vår jord, som er blitt en eneste stor søppelplass.

Dette er ingen overdrivelse. Dyr og planter er syke, og mange arter dør ut og forsvinner. Verdenshavene blir forgiftet, luften er forgiftet, jordsmonnet er forgiftet, næringskjeden er forgiftet, det kunstige elektromagnetiske havet jorden er innhyllet i, gjør sin virkning. . . .

Bibelen beskriver tilstandene i de siste dager på denne måten: «Jorden er vanhelliget under dem som bor på den. For de har krenket lovene, overtrådt budet, brutt den evige pakt. Derfor fortærer forbannelse jorden, og de som bor på den, må bære sin skyld. Derfor brenner de som bor på jorden, og det blir bare få mennesker igjen» (Es 24,5–6).

Menneskene har ikke bare krenket Guds evige og almenngyldige lov, Tibudsloven; i sin galskap har de også krenket «lovene», deriblant naturlovene, sunnhetslovene og de lover som regulerer livsmiljøet og skaperverket for øvrig. Derfor rammer forbannelsen jorden. Men tidenes tegn forteller oss at denne gamle og nedbrutte jord går mot sin ende, og at Jesu annet komme står for døren. Og etter de tusen år med Guds fredsrike vil Gud ikke «totalrenovere» jorden, men i stedet skape en ny himmel og en ny jord, der rettferdighet bor (2 Pet 3,13; Åp 21,1.5). Der er luften krystallklar og livgivende. Der er det ingen kjemiske flyspor og andre gifter, ingen miljøforurensning av noen art, ingen amalgam i tennene, farlige vaksiner og medikamenter, skadelig elektromagnetisk stråling og andre skadelige bivirkninger av det moderne samfunn og den moderne, kunstige livsstil. Jorden «eldes som et klede» sier Bibelen (Es 51,6), og det ser vi klare beviser for. Men vi kan trøste oss med disse fagre løftene: «For se, jeg skaper en ny himmel og en ny jord. Og de første ting skal ikke minnes, ingen skal mer komme dem i hu. Ja, gled og fryd dere til evig tid over det jeg skaper!» (Es 65,17–18).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2/3, 2008 ...
Sist redigert fredag, 06 november 2020 12:56