To Top

Artikler

Dette er en test

100 fakta om den bibelske hviledag

Skriv ut
(0 Stemmer)
  • Hvorfor holde sabbatsdagen?
  • Når ble den innstiftet?
  • Hvem innstiftet den?
  • For hvem ble den innstiftet?
  • Hvilken dag i uken er den sanne, bibelske sabbat?

Mange helligholder ukens første dag søndagen. Hvordan, eller hvor finner du støtte for dette i BIBELEN?

Noen helligholder ukens syvende dag, lørdagen. Hvor finner de støtte for dette i BIBELEN, og hvilke skriftsteder underbygger en slik praksis?

I denne brosjyren finner du klare fakta om begge dagene, slik det går klart fram av Guds Ord.

60 bibelske fakta om den syvende dag, lørdagen

1. Etter at Gud var ferdig med skape denne verden på seks bokstavelige ukedager, hvilte han på ukens syvende dag. 1 Mos. 2,1-3. Dette er opprinnelsen til ukens syklus på syv dager. Ingen annen begivenhet kan forklare ukens opprinnelse, i motsetning til døgnet, måneden og året, som alle har en astronomisk forklaring.

2. Dette faktum gir ukens syvende dag, lørdagen, status som Guds hviledag, eller sabbatsdag. Med sabbatsdag menes hviledag. Den dato et menneske blir født vil for ettertiden få status som vedkommendes fødselsdag. Da Gud hvilte på ukens syvende dag, ble denne dagen hans hvile- eller sabbatsdag.

3. Derfor må den syvende dagen alltid være Guds sabbatsdag. Kan du flytte fødselsdagen din fra den spesielle dagen du ble født, til en annen dag? Selvfølgelig ikke! Du kan heller ikke forandre Guds hviledag fra den dagen han hvilte, til en dag han ikke hvilte. Den syvende dag er fortsatt Guds hviledag.

4. Skaperen velsignet den syvende dagen. 1 Mos. 2,3.

5. Han helliget den syvende dagen 2 Mos. 20,11.

6. Gud innstiftet sabbatsdagen i Edens hage. 1 Mos. 2,1-3.

7. Den ble innstiftet før syndefallet. Den er derfor ikke en skygge eller et forbilde, fordi skyggene eller forbildene først ble innstiftet etter syndefallet.

8. Jesus uttalte at Sabbaten ble til for menneskets skyld (Mark. 2,27), dvs. for hele menneskeslekten i ubegrenset betydning -- både for hedninger som for jøder.

9. Sabbaten er et minne om skapelsen. 2 Mos. 20,11; 31,17. Hver gang vi hviler på den syvende dagen, den dag Gud innstiftet ved skapelsesukens slutt, minnes vi denne store begivenheten.

10. Sabbaten ble gitt til Adam, menneskeslektens stamfar. Mark. 2,27; 1 Mos 2,1-3.

11. Fra ham, som vår representant, ble den gitt videre til alle nasjoner. Ap.gj 17.26.

12. Den er ikke av jødisk opprinnelse, for den ble innstiftet 2300 år før de fantes noen jøde.

13. Bibelen omtaler den aldri som jødisk sabbat, men alltid som Herren vår Guds sabbat. Menneskene burde være forsiktige med hvordan de stempler Guds hellige hviledag.

14. Gjennom hele den patriarkalske æra er Sabbaten tydelig omtalt.

15. Sabbaten var en del av Guds lov, før denne ble nedskrevet på Sinai. 2 Mos. 16,4.27-29.

16. Ved Sinai plasserte Gud den i hjertet av sin morallov. 2 Mos. 20,1-17 Hvorfor satte han den der hvis den ikke var som de andre ni budene -- som alle innrømmer er tidløse.

17. Det var den levende Guds røst som påbød Sabbaten. 5 Mos. 4,12-13

18. Deretter skrev han budene på steintavler med sin egen finger. 2 Mos. 31,18.

19. Han risset dem inn i solide steintavler for å vise deres uforgjengelighet. 5 Mos. 5,22.

20. De ble ukrenkelig bevart i paktens ark som sto i helligdommens innerste avdeling, Det Aller-helligste. 5 Mos. 10,1-5.

21. Gud forbød arbeid på Sabbaten selv i den travleste tiden. 2 Mos. 34,21.

22. Gud ødela israelittene ute i ørkenen fordi de vanhelliget Sabbaten. Esekiel 20,12-13.

23. Sabbaten er den sanne Guds tegn. Dette tegnet skiller ham fra alle falske guder. Esekiel 20,20.

24. Gud lovte israelittene, at hvis de ville helligholde Herrens sabbat, ville Jerusalem bestå til evig tid. Jer. 17,24-25.

25. Gud sendte jødene i fangenskap i Babylon fordi de brøt Sabbaten. Neh. 13,18.

26. Gud ødela Jerusalem fordi de vanhelliget Sabbaten.

27. Gud har uttalt en spesiell velsignelse over alle hedninger som holder den.

28. I denne profetien refereres det til den kristne æra. Se Es. 56.

29. Gud har lovt å velsigne det enkelte menneske som holder Sabbaten. Es. 56,2.

30. Herren vil at vi skal kalle Sabbaten ærbar. Es. 58,13. De som har fornøyelse av å kalle Sabbaten den gamle, jødiske sabbat, et trelldomsåk etc. bør ta seg i vare.

31. Etter at Sabbaten er blitt nedtråkket gjennom mange slektledd, skal den bli gjeninsatt i de siste dager. Es. 58,12.13.

32. Alle de hellige profetene helligholdt den syvende dags sabbat.

33. Da Guds Sønn kom som menneske til vår jord, holdt han den syvende dags sabbat hele sitt liv. Luk. 4,16; Joh. 15,10. Slik fulgte han sin Fars eksempel etter skapelsesuken. Burde vi ikke stå på fast grunn når vi følger både Faderens og Sønnens eksempel?

34. Den syvende dagen er Herrens dag. Les Åp. 1,10; Mark. 2,28; Es. 58,13; 2 Mos. 20,10.

35. Jesus var Herre over Sabbaten. Mark. 2,28. Han elsket og beskyttet den på samme måte som ektemannen er herre over sin hustru: Han skal elske og verdsette henne. 1 Pet. 3,6.

36. Jesus forsvarte Sabbaten som en mild innstiftelse til menneskets beste. Mark. 2,23-28.

37. I stedet for å avskaffe Sabbaten ga han skikkelig undervisning om hvordan den skulle holdes. Matt 23,1-3.

38. Han underviste sine disipler at de ikke skulle utføre annet arbeid på sabbatsdagen enn det som var lovlig. Matt. 12,12.

39. Jesus instruerte sine apostler om at de i 40 år etter hans oppstandelse skulle holde Sabbaten hellig. Matt. 24,20.

40. De fromme kvinner som hadde vært med Jesus, holdt den syvende dagen hellig også etter hans død. Luk. 23,56.

41. Selv 30 år etter Kristi oppstandelse, kaller Den Hellige Ånd Sabbaten for Sabbatsdagen. Ap.gj. 13,14.

42. I år 45 kalte Paulus, hedningenes apostel, Sabbaten for Sabbatsdagen. Ap.gj. 13,27. Visste ikke Paulus bedre? Eller skal vi heller tro på de teologer som hevder at Sabbaten opphørte å eksistere ved Kristi død på korset?

43. Så sent som i år 62 kaller Lukas den for Sabbaten. Ap.gj. 13,44.

44. De hedningekristne kalte den for Sabbaten.Ap.gj. 13,42.

45. På det store kristne rådsmøtet år 52, kalte Jakob den for Sabbaten. Dette gjorde han i nærvær av de andre apostlene og en stor forsamling kristne Ap.gj. 15,21.

46. Det var vanlig å holde bønnemøter på Sabbaten. Ap.gj. 16,13.

47. Paulus holdt skriftlesninger på Sabbaten. Ap.gj. 17,2.3.

48. Det var vanlig at Paulus holdt taler denne dagen. Ap.gj. 17,2.

49. Bare i Apostelgjerningene nevnes det 84 anledninger der det ble holdt møter på Sabbaten. Se Ap.gj. 13,14.44; 16,13; 17,2; 18,4.11.

50. Det var aldri strid mellom de kristne og jødene om hvilken ukedag son skulle holdes hellig. Dette viser at de kristne fremdeles helligholdt den samme dagen som jødene holdt.

51. Selv om Paulus ofte ble anklaget, ble han aldri anklaget for å bryte eller ignorere Sabbaten. Hvorfor gjorde de ikke det hvis han ikke overholdt denne dagen?

52. Paulus selv erklærte uttrykkelig at han holdt loven. Jeg har ikke på noen måte forbrutt meg, verken mot jødenes lov, mot tempelet eller mot keiseren. Ap.gj. 25,8. Hvordan kunne dette stemme hvis han ikke holdt Sabbaten?

53. I Det nye testamente blir Sabbaten nevnt 59 ganger. Den blir alltid respektfullt omtalt som sabbatsdagen akkurat som i Det Gamle testamente.

54. Det finnes ikke ett ord i Det nye testamente som tyder på at Sabbaten er blitt avskaffet, fjernet, overført til en annen dag eller lignende.

55. Gud har aldri tillatt noen å arbeide på Sabbaten. Du som leser dette: Med hvilken autoritet benytter du den syvende dagen som vanlig arbeidsdag?

56. De kristne som er omtalt i Det nye testamente utførte aldri vanlig arbeid på den syvende dagen. Hvis du finner et slikt tilfelle, vil vi bøye av i dette spørsmålet. Hvorfor skulle dagens kristne. praktisere hviledagsspørsmålet annerledes enn de første kristne?

57. Det finnes ingen skriftlige beviser på at Gud har fjernet sin velsignelse fra den bibelske sabbat.

58. Slik Sabbaten ble holdt i Edens hage før syndefallet, vil den til evig tid bli holdt på den nye jord etter at alle ting er blitt gjenopprettet. Es. 66,22,23.

59. Den syvende dags sabbat var en viktig del av Guds lov fordi den ble forkynt fra Guds egen munn og nedskrevet på steintavler med hans egen finger på Sinai berg. 2 Mos. 20. Da Jesus begynte sin virksomhet, ga han klart og tydelig uttrykk for at han ikke var kommet for å oppheve loven. Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene. Matt. 5,17.

60. Jesus fordømte ved flere anledninger fariseerne som hyklere fordi de ga skinn av å elske Gud, på samme tid som de tilsidesatte Guds bud til fordel for menneskelige tradisjoner. Helligholdelsen av søndagen som hviledag er utelukkende en menneskelig tradisjon med røtter i hedenskapet.

Vi har nå presentert 60 klare, bibelske fakta om den syvende dag. Hva vil du gjøre med disse fakta?

40 bibelske fakta om ukens første dag

1. Den aller første begivenhet som er nedskrevet i Bibelen, er arbeid på ukens første dag. 1 Mos. 1,1-5. Dette arbeidet ble utført av Skaperen selv. Hvis Gud påbegynte arbeidet med å skape jorda på ukens første dag, er det da galt for oss å arbeide på denne dagen?

2. Gud tillater menneskene å arbeide på denne dagen. 2 Mos. 20,8-11. Er det galt å adlyde Gud?

3. Ingen av patriarkene holdt denne dagen

4. Ingen av de hellige profeter holdt den.

5. I over 4000 år, og etter Guds uttrykkelige befaling, benyttet Guds folk denne dagen som vanlig arbeidsdag.

6. Gud selv kaller den en vanlig arbeidsdag. Esek 46,l.

7. Gud hvilte ikke på denne dagen.

8. Han velsignet den aldri.

9. Kristus hvilte ikke på den.

10. Jesus var tømmermann. Mark 6,3. Han praktiserte dette håndverket til han var 30 år gammel. Han arbeidet 6 dager i uken og holdt Sabbaten hellig, noe alle innrømmer. Men han utførte mange harde dagsverk på ukens første dag.

11. I det samme tidsrom arbeidet apostlene på denne dagen.

12. Apostlene hvilte aldri på den.

13. Kristus velsignet den aldri.

14. Den er aldri blitt velsignet ved Guddommelig autoritet.

15. Den er aldri blitt helliget.

16. Det er aldri blitt utstedt en guddommelig lov som påbyr søndagshelligholdelse. Dermed er det heller ikke lovbrudd å arbeide på denne dagen. For der det ikke er noen lov, er det heller ingen lovbrudd. Rom. 4,15.

17. Det står ingen steder i Det nye testamente at vi ikke skal arbeide på søndag, ukens første dag.

18. Det er ikke utmålt noen straff i Guds ord for overtredelse av denne dagen.

19. Det blir ikke lovt noen velsignelse for å holde søndagen.

20. Det finnes ingen inspirerte regler for hvordan vi skal helligholde søndagen. Ville det ikke eksistert slike regler hvis Gud ønsket at vi skulle holde den?

21. Den blir aldri kalt den kristne sabbat.

22. Den blir aldri kalt sabbatsdagen.

23. Den blir aldri kalt Herrens dag. Dette er et navn mennesker har tillagt den.

24. Den blir ikke engang kalt for hviledag.

25. Den er aldri blitt tillagt noen hellig tittel. Hvorfor skulle da vi kalle den hellig?

26. Den blir ganske enkelt kalt ukens første dag.

27. Jesus nevnte ikke denne dagen på noen som helst måte. Så langt Bibelen kan fortelle, gjorde han aldri det.

28. Ordet søndag finnes overhodet ikke i Bibelen.

29. Verken Gud, Jesus eller noe inspirert menneske har noen gang framhevet søndagen som hviledag.

30. Ukens første dag blir bare nevnt åtte ganger i Det nye testamente: Matt 28,1; Mark. 16,2.9; Luk. 24,1; Joh 20,1.19; Ap.gj. 20,7; 1 Kor. 16,2.

31. Seks av disse tekstene refererer til denne første dagen i uken.

32. Paulus oppfordret de kristne til å ordne sine verdslige anliggender på denne dagen 1 Kor. 16,2.

33. I hele Det nye testamente er det bare nevnt ett tilfelle der det er blitt holdt religiøse møter på søndagen. Dette var et kveldsmøte. Ap.gj. 20,5-12.

34. Det er ingen ting som tyder på at det noen gang -- verken før eller senere -- er blitt holdt en gudstjeneste på søndag.

35. De kristne pleide ikke å møtes på denne dagen.

36. Det fantes ingen påbud om å bryte brødet på søndagen.

37. Vi kjenner bare til ett tilfelle de dette ble gjort. Ap.gj. 20,7.

38. Dette skjedde om natten, etter midnatt. Ap.gj. 20,7-11. Jesus holdt nattverden om kvelden på en torsdag. Luk. 22. Disiplene holdt av og til nattverd hver dag. Ap.gj. 2,42-46.

39. Bibelen nevner aldri noe om at ukens første dag skal være et minne om Jesu oppstandelse. Dette er menneskelig tradisjon som tilsidesetter Guds lov. Matt 15,1-9. Dåpen minner oss derimot om både Jesu død og oppstandelse. Rom. 6,3-5. Dette dreier seg om voksendåp, som er den eneste dåp Bibelen kjenner.

40. Til slutt: Det nye testamente nevner overhodet ikke noe om at hviledagen er overført fra lørdag til søndag, eller blitt forandret på noen som helst måte. Bibelen nevner absolutt ingen ting om søndagshelligholdelse.

Vi har nå presentert for deg 100 klare, bibelske fakta om hviledagsspørsmålet. Dette viser konsekvent at ukens syvende dag, lørdagen, er Herrens sabbat både i Det gamle som i Det nye testamente. Hvordan vil du stille deg til dette faktum, kjære leser?

2. Mosebok, 20. kapittel vers 8-11

8. Kom hviledagen i hu, så du holder den hellig!

9. Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

10. Men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du selv eller din sønn eller din datter, verken din trell eller din trellkvinne, eller ditt fe eller den fremmede som er hos deg innenfor dine porter.

11. For på seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet, og alt det som i dem er, og han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

Sist redigert søndag, 01 november 2020 17:14

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien De dødes oppstandelse »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto