To Top

Artikler

Dette er en test

Var Paulus en Guds apostel?

Skriv ut
(0 Stemmer)

Gjennom den nytestamentlige æra har det av og til dukket opp røster som forkastet apostelen Paulus og helst ville ha ham fjernet fra Det nye testamente. Også i dag hører man slike røster. Men dermed forkaster disse røstene Jesus, som både kalte og utsendte den kjente apostel. Dette er selvsagt en meget alvorlig sak. De andre apostlene gjorde det helt klart at de godkjente både Paulus som apostel samt det evangelium han forkynte. Fjerner vi Paulus fra Det nye testamente, blir de andre apostlene revet med i fallet. Men da faller hele Det nye testamente og troen på den korsfestede og oppstandne Jesus. Faller Det Nye testamente, faller også det gamle, som det nye er bygget på. De som forkaster en apostel som var sendt av Gud, forkaster Gud som sendte ham. Det blir den endelige konsekvens av å fjerne Paulus fra Det nye testamente.

Kallet

Apostelen Paulus. Maleri av Rembrandt, 1632Apostelen Paulus. Maleri av Rembrandt, 1632Bibelen gjør det meget klart at det var Jesus selv som kalte Paulus til apostel, bevirket hans omvendelse og fylte ham med Den Hellige Ånd. De som vil forkaste Paulus, forkaster dermed Gud, som kalte ham. De forkaster også Guds Ord, som forteller om denne tildragelsen.

«Da han [Saulus/Paulus] nå var underveis og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham. Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham: Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Han sa: Hvem er du, Herre? Og han svarte: Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du har å gjøre!» (Ap gj 9,3–6).

Damaskus i moderne tid. Det var på vei til denne byen, som er verdens eldste, fortsatt bebodde by, at Saulus ble omvendt og fikk navnet PaulusDamaskus i moderne tid. Det var på vei til denne byen, som er verdens eldste, fortsatt bebodde by, at Saulus ble omvendt og fikk navnet PaulusI et syn fortalte Jesus til Ananias at han skulle gå og legge sine hender på den bedende, nyomvendte Saulus for at han skulle få synet igjen. På samme måte som Jonas var i stummende mørke i hvalfiskens buk i tre døgn og verken åt eller drakk, og Jesus lå i gravens mørke i tre døgn og verken åt eller drakk, slik befant også Paulus seg i mørke i tre dager og verken åt eller drakk (v. 9). «Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn: Ananias! Han svarte: Her er jeg, Herre! Og Herren sa til ham: Stå opp og gå bort i den gaten som kalles Den Rette. Og spør i Judas' hus etter en ved navn Saulus, fra Tarsus. For se, han ber! Og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Men Ananias svarte: Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Men Herren sa til ham: Gå av sted! For et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram både for hedningefolk og konger og for Israels barn. For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: Saul, bror! Herren har sendt meg, Jesus, han som åpenbarte seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den Hellige Ånd» (Ap gj 9,10–17). Dette er hva Bibelen selv forteller Saulus (Paulus) får et syn og blir både blindet og omvendt utenfor Damaskus. Freske av Michelangelo, 1542-45Saulus (Paulus) får et syn og blir både blindet og omvendt utenfor Damaskus. Freske av Michelangelo, 1542-45om Paulus' kall og omvendelse, og hvem som kalte ham til apostel og et utvalgt redskap til å frembære Jesu navn. Skal vi tro Bibelens ord, eller skal vi la være? Velger vi å tro på de røster som hevder at Paulus ikke var en sann apostel; at det evangelium han forkynte ikke var bibelsk, og at han følgelig må fjernes fra NT, forkaster vi samtidig Jesus, som Bibelen kategorisk slår fast var den som kalte og utsendte Paulus. Vi gjør dermed både Jesus og hans Ord til løgnere! Jesus sier rett ut at det var han som kalte Paulus til å være et utvalgt redskap i Guds hender. Forstår ikke de som vil av med Paulus, skrift? Det var apostelen Lukas som skrev dette, og vil man av med Paulus, må både Lukas og Apostelgjerningene gå med i dragsuget.

Paulus om seg selv

I Galaterbrevet poengterer apostelen Paulus meget bestemt at han var blitt kalt til sin gjerning av Jesus selv; at det evangelium han forkynte ikke var menneskeverk, men var blitt mottatt ved Jesu Kristi åpenbaring. Han gjør det også meget klart at den som forkynte et annet evangelium enn det han hadde forkynt, var forbannet. Dette stadfester han meget klart ved å gjenta hva han sa: «Men da han som utvalgte meg fra mors liv og kalte meg ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin Sønn i meg, for at jeg skulle forkynne evangeliet om ham blant hedningene, da samrådde jeg meg ikke med kjød og blod» (Gal 1,15–15). «Jeg kunngjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av meg, ikke er menneskeverk. Heller ikke har jeg mottatt det eller lært det av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring» (Gal 1,11–12). «Men selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne dere et annet evangelium enn det vi har forkynt dere, han være forbannet! Som vi før har sagt, så sier jeg nå igjen: Om noen forkynner dere et annet evangelium enn det som dere har mottatt, han være forbannet!» (Gal 1,8–9.)

Apostelen Paulus er blitt en skyteskive for enkelte i dag som vil fjerne ham fra Det nye Testamente. Maleri av Rembrandt, 1635Apostelen Paulus er blitt en skyteskive for enkelte i dag som vil fjerne ham fra Det nye Testamente. Maleri av Rembrandt, 1635Så tar Paulus himmelens Gud til vitne på at det han fortalte var sannhet, og at han ikke løy: «Det jeg her skriver til dere — se, det vet Gud at jeg ikke lyver!» (Gal 1,20.) De som vil av med Paulus gjør dermed både apostelen selv, Gud som kalte ham, samt Guds Ord som vitner om ham, til løgnere! Å insinuere at Gud og hans Ord og de redskaper han selv har utvalgt seg, er løgnere, er selvfølgelig en meget alvorlig sak. Man kan ikke forfekte slike ideer og samtidig kalle seg en bibeltroende. Paulus sier andre steder at var Jesu apostel etter Guds egen befaling og etter Guds vilje. Skal vi så tro på Guds Ord, eller skal vi la være?

«Paulus, Kristi Jesu apostel etter befaling av Gud, vår frelser, og Kristus Jesus, vårt håp» (1 Tim 1,1).

«Paulus, ved Guds vilje Kristi Jesu apostel til å forkynne løftet om livet i Kristus Jesus» (2 Tim 1,1). Forstår ikke de som vil av med Paulus, skrift?

Paulus var godkjent av de andre apostlene

Apostelen Peter kaller Paulus «vår kjære bror» som skrev til dem «etter den visdom som er ham gitt.» Bemerk at Peter sier «vår kjære bror», og med det viser at han har de andre apostlene med seg i sin karakteristikk av Paulus. «. . .og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolker, slik de også gjør med de andre Skriftene, til sin egen undergang» (2 Pet 3,15–16).

Legg også merke til at Peter sier at det i Paulus' skrifter var enkelte ting som var vanskelig å forstå, og som de ulærde og ubefestede vrangtolket til sin egen undergang. Det er nettopp hva de røster som vil av med Paulus, hevder, og fordi de vrangtolker apostelens ord, vil de følgelig fjerne ham fra Bibelen. Peter slår fast at det er enkelte som vrangtolker, ikke bare Paulus, men også andre deler av Skriften. Men skal man av den grunn forkaste og fjerne de avsnittene i Bibelen som er vanskelig å forstå? Det er enkelte som saumfarer Skriften og da spesielt Paulus' skrifter for å finne feil med dem. De leser ikke Bibelen for å søke etter de skjulte og dype sannheter, men for å finne feil, noe de kan henge seg opp i. Det er knapt kjærlighet til sannheten som driver slike «bibelgranskere», men heller fordommer mot enkelte av Guds utvalgte redskaper. Og finner de noe de ikke forstår, og det vil de alltid gjøre, vrangtolker de det og gjør halmstråene de oppdaget til rene brekkstenger mot redskapet.

Konklusjon

Apostelen Paulus i Lystra, der han helbreder en vanfør. Maleri av Karel Dujardin, 1663Apostelen Paulus i Lystra, der han helbreder en vanfør. Maleri av Karel Dujardin, 1663Bibelen poengterer sterkt at det var Jesus selv som kalte Paulus til hans virksomhet. Den stadfester at det evangelium «hedningenes apostel» forkynte, var gitt av Gud selv ved åpenbaring. Bibelen slår kategorisk fast at Paulus var godkjent av de andre apostlene. Hva blir den logiske konsekvens av å forkaste Paulus og fjerne ham fra Bibelen? For det første gjør man Gud, som både kalte og utsendte apostelen, til løgner. For det andre gjør man Guds Ord, som forteller om apostelens kall, omvendelse og virksomhet, til løgn.

Fjerner man alle Paulus' brever fra Det nye testamente, hva blir da tilbake? Da må også brevene til så vel Peter som de andre apostlene fjernes samtidig, fordi disse godkjenner Paulus. Tilbake står vi da med de fire evangeliene og Apostelgjerningene. Sistnevnte er i all hovedsak en fortelling om Paulus' kall og omvendelse samt alle hans misjonsreiser. Så må Apostelgjerningene også fjernes. Det var Lukas som skrev Apostelgjerningene, og siden Lukas på denne måten, og under inspirasjon godkjente Paulus, må også Lukasevangeliet fjernes. Men da faller også de andre evangeliene fordi det er harmoni mellom dem. Med ett slag er hele Det nye testamente fjernet fra Bibelen. Men det evangelium Gud kalte Paulus til å forkynne, går som en tråd gjennom Det gamle testamente, så hva gjør vi med det? Skal vi forkaste GT bare fordi det er harmoni mellom det og Paulus' forkynnelse? Den endelige konsekvens av å avskaffe Paulus fra Bibelen, er at vi ikke lenger sitter med noe nytestamente, i tillegg til at man har gjort Gud og hans Ord til løgnere. De røster som vil av med Paulus, sår i virkeligheten et farlig frø som vil vokse opp til et giftig tre som bærer bitre frukter. Det blir skapt tvil mht Guds Ord, selv om disse røstene tilsynelatende forsvarer det. «Det er bare Paulus det dreier seg om», blir det hevdet. Men Bibelen sier om det profetiske ord, og det gjelder hele Skriften, at den som fjerner noe, eller legger noe til dette ord, skal miste det evige liv og gå fortapt (Åp 22,18–19). Kan noe være mer alvorlig enn det? De som vil legge hånd på Paulus' skrifter og fjerne dem fra Bibelen, vet knapt hva de gjør, ellers ville de angret i støv og aske. Det er en meget alvorlig sak å spre tvil om Bibelens integritet og gjøre Jesus og hans utvalgte redskaper til løgnere!

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 2, 2007 ...
Sist redigert mandag, 02 november 2020 14:07

Beslektede artikler

Mer i denne kategorien « Syndens drama Evig pine »
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto