To Top

Artikler

Dette er en test

De to vitner

Skriv ut
(0 Stemmer)
Noen tanker om de to vitner i endens tid som blir beskrevet i Åpenbaringsboken kapittel 11. Det er flere teorier om hvem de kan være, men hvilken teori er mest sannsynlig?

Det er slående likheter mellom beretningen om profeten Elias som virket i Israels land under kong Akab (7. årh. f. Kr., 2 Kong kap. 17–18) og beretningen i Åp. 11–13 om de to vitner og «dyret» og dets bilde og merke i endens tid. Israels land» i endens tid er kort og godt der det bibelske Israel, etterkommerne av Israels tolv stammer hovedsakelig befinner seg i endens tid, og ikke sioniststaten «Israel». «Israels land» i endens tid vil si den vestlige verden, spesielt Nordeuropa og USA. Det er i denne delen av verden at striden mellom slangens ætt og kvinnens ætt utspiller seg i den siste tid, og det er her den vil bli avsluttet. Dette er jo rimelig, da det er «kvinnens ætt», dvs. det ekte Israel og hennes etterkommere som er i strid med Satans ætt. Da må jo nødvendigvis striden utkjempes der «kvinnens ætt» befinner seg. Dette har vært emnet for en rekke artikler i tidligere utgaver av innsyn. Som rimelig er, er det mange som ikke deler dette synet. Jeg kan bare si: Er du hjernevasket av tidens israelpropaganda? Gå og les din Bibel uten fargede briller, og du vil snart oppdage at kristenhetens entusiastiske israelpropaganda ikke stemmer helt med Bibelens ord. Profeten Elias vitner med kraft foran den frafalne konge Akab og hans onde, hedenske skjøgedronning Jesabel. Et forbilde for endens tid der de "to vitner" står for "all jordens herre" og "skjøgen" (Åp 11; 17-18)Profeten Elias vitner med kraft foran den frafalne konge Akab og hans onde, hedenske skjøgedronning Jesabel. Et forbilde for endens tid der de "to vitner" står for "all jordens herre" og "skjøgen" (Åp 11; 17-18)Israels land under kong Akab befant seg i stort frafall fra troen. Det samme gjelder Den vestlige verden i endens tid, vår egen tid. Vi kan ikke på noen måte snakke om frafall fra troen verken i Østen, Afrika eller andre deler av verden, da disse områdene nativt sett aldri har bekjent seg verken til til hebraiske eller den kristne tro.

En ugudelig konge, Akab, er leder for Israel under frafallsperioden 700 år f.Kr. Han gifter seg med en hedensk prinsesse, en skjøge og Astarteprestinne: Jesabel. I endens tid snakkes det om «all jordens herre» og skjøgen/kvinnen Babylon (Åp 17–18).

Akab og Jesabel stiller opp et Astartebilde alle må tilbe. I endens tid stiller verdensmakten opp «dyrets bilde» alle må tilbe. (Åp. 13,14–18).

Profeten Elias står fram for Akab og vitner mot ham. I endens tid står de to vitner fram for «all jordens herre» og vitner mot ham (Åp 11,1–12).

Under profeten Elias' virketid — 3½ år — regnet det ikke i Israels land. I endens tid har de to vitner makt til å stanse alt regn i 3½ år (Åp 11,3.6).

Sammenlign beretningen i 2 Kong kap. 16–18 og Åp. 11 og 13. Parallellene er slående. De er heller ikke tilfeldige, men er kort og godt motbilder for det som skal skje i endens tid.

Heksagrammet

Det meget okkulte symbol heksagrammet, slik det fremstår på det israelske flaggetDet meget okkulte symbol heksagrammet, slik det fremstår på det israelske flaggetNår det gjelder Astartebildet til kong Akab og dronning Jesabel, skal vi merke oss at heksagrammet, eller den sekskantede stjerne (Remfans stjerne) var et viktig symbol innen Astartedyrkelsen. Spørsmålet vi må stille oss er: Hvilken rolle vil dette symbolet spille i endens tid, når forbilde møter motbilde? Hvilken rolle vil f. eks. heksagrammet spille i forbindelse med «dyrets merke»? Verdensregjeringen vil ta sete i Jerusalem, i det nye frimurertemplet.

Heksagrammet figurerer også prominent i det sionistiske israelflagget. Så får enhver granske og studere og trekke sine egne konklusjoner. Jeg har ikke alle svarene. Jeg kommer bare med hint og nøkler til videre studium.

Forbilde kontra motbilde

Så kan vi sammenligne de gammeltestamentlige bibeltekstene mot de nytestamentlige:

«Og som om det var for lite at han [Akab] vandret i Jeroboams, Nebats sønns synder, tok han Jesabel, datter av sidoniernes konge Etba'al, til hustru, og gav seg til å dyrke Ba'al og tilbe ham. Han reiste et alter for Ba'al i det Ba'al-tempel han hadde bygd i Samaria. Akab laget også et Astarte-bilde. Han gjorde enda mer for å vekke Herrens, Israels Guds harme. Han bar seg verre at enn noen av dem som hadde vært konger i Israel før ham» (1 Kong 16,31–33).

«Det forfører dem som bor på jorden, på grunn av de tegn som ble gitt det å gjøre for dyrets øyne. Og det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et bilde av det dyr som fikk sverdhogget og ble levende igjen. Og det fikk makt til å gi dyrets bilde livsånde, så at dyrets bilde til og med kunne tale, og gjøre så at alle de som ikke ville tilbe dyrets bilde, skulle drepes» (Åp 13,14–15).

«Og tisbitten Elias, en av dem som var flyttet inn i Gilead, sa til Akab: Så sant Herren, Israels Gud, lever, han som jeg tjener: Det skal i disse år ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord!» (1 Kong 17,1).

«Elias var et menneske under samme kår som vi. Han bad inntrengende om at det ikke måtte regne, og i tre år og seks måneder regnet det ikke på jorden» (Jak 5,17).

«Og jeg vil gi mine to vitner å profetere i ett tusen to hundre og seksti dager (3½ år), kledd i sekk. . . .De har makt til å lukke himmelen, så det ikke faller regn i de dager de er profeter. Og de har makt over vannene, til å gjøre dem til blod, og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil» (Åp 11,3.6).

De to vitner

En av malerkunstens store mestere, Peter Paul Rubens (1577-1640) har skildret profeten Elias på denne måtenEn av malerkunstens store mestere, Peter Paul Rubens (1577-1640) har skildret profeten Elias på denne måtenNår det gjelder de to vitner som står for «all jordens herre» i Åp 11, er det slett ikke utenkelig at det dreier seg om Moses og Elias som er kommet ned på jorden. Moses ble gjenoppvekket og tatt til himmelen etter sin død (se Jud 9), og Elias ble tatt levende opp til himmelen i en «ildvogn» (2 Kong 2,11). At både Moses og Elias nå befinner seg i himmelen, går klart fram av Matt 17,1–4. Begge to viste seg for Jesus på Forklarelsens fjell. Kunne de komme ned til jorden på Jesu tid, kan de også komme ned på jorden i endens tid.

Vi skal da merke oss at de to vitner gjør de samme tegn som Moses og Elias gjorde. Moses vitnet mot «all jordens herre» på sin tid: Farao, og slo landet med plager. Elias vitnet mot «all jordens herre» på sin tid: kong Akab, og stoppet regnet i 3½ år. Det samme gjør de to vitner i endens tid der de står foran Verdensherskeren, «all jordens herre» og vitner mot ham. Dette vil bli emnet i en senere artikkel.

Ifølge Bibelen vil de to vitner ende som martyrer når deres virketid er over etter 3½ år. Hele verden vil glede seg over at de er døde, står det. De «var til plage» for dem som bor på jorden. Hele verden hyllet Verdenskeiseren som satt på tronen i Jerusalem, og så står de to vitner fram og forkynner at han er en bedrager! Vekk med dem, roper den bedratte menneskehet! Men de vil bli gjenoppvekket etter 3½ dag og tatt opp til himmelen igjen. (Se Åp 11,7–12).

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 3, 2004 ...
Sist redigert søndag, 01 november 2020 19:25

Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto