To Top

Artikler

Dette er en test

Hva er antisemittisme?

Skriv ut
(0 Stemmer)

Det er et bedøvelig faktum at en stor del av dagens mennesker, i hvert fall i den vestlige verden, utgjør en grå og identitetsløs masse. De er produktet av årelang hjernevask via de styrte mediene. Denne identitetsløse massen er også programmert via de samme medier til å være hypersensitive overfor visse uttalelser. Antyder man at kulturintegrasjon og/eller raseblanding ikke er ønskelig, høres automatisk ropet: «rasist, rasisme»! Kommer man med den minste kritikk av staten Israel og/eller antyder at jøder dominerer samfunnet i for stor grad etc., høres automatisk ropet: «antisemitt, antisemittisme»!

Men hva er egentlig antisemittisme? Uttrykket er sammensatt av to ord: anti, som betyr motstander, imot, og semitt, som betyr en som nedstammer fra Sem, som var en av Noas tre sønner. Da må man jo også stille spørsmålet: Hvem er ekte semitter i dagens samfunn.

Sem

La oss ta en kikk på ættetavlen til Sem:

«Sems sønner var Elam, Assur, Arpaksad, Lud og Aram (1 Mos 10,22).»

«Etter at Sem hadde fått Arpaksad, levde han fem hundre år, og fikk sønner og døtre. Da Arpaksad var trettifem år gammel, fikk han sønnen Salah. Etter at Arpaksad hadde fått Salah, levde han fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. Da Salah var tretti år gammel, fikk han sønnen Eber. Etter at Salah hadde fått Eber, levde han fire hundre og tre år og fikk sønner og døtre. Da Eber var trettifire år gammel, fikk han sønnen Peleg. Etter at Eber hadde fått Peleg, levde han fire hundre og tretti år og fikk sønner og døtre. Da Peleg var tretti år gammel, fikk han sønnen Re'u. Etter at Peleg hadde fått Re'u, levde han to hundre og ni år og fikk sønner og døtre. Da Re'u var trettito år gammel, fikk han sønnen Serug. Etter at Re'u hadde fått Serug, levde han to hundre og sju år og fikk sønner og døtre. Da Serug var tretti år gammel, fikk han sønnen Nakor. Etter at Serug hadde fått Nakor, levde han to hundre år og fikk sønner og døtre. Da Nakor var tjueni år gammel, fikk han sønnen Tarah. Etter at Nakor hadde fått Tarah, levde han hundre og nitten år og fikk sønner og døtre. Da Tarah var sytti år gammel, fikk han sønnene Abram [Abraham], Nakor og Haran» (1 Mos 11,11–26).

«Sara ble med barn og fødte Abraham en sønn i hans høye alder, til fastsatt tid som Gud hadde talt til ham om. Og sønnen som Abraham hadde fått, som Sara hadde født ham, gav han navnet Isak» (1 Mos 21,2–3).

«Isak bad til Herren for sin hustru, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham, hans hustru Rebekka ble med barn. Den første som kom fram, var rød, og lodden som en kappe over hele kroppen. Og de kalte ham Esau. Deretter kom hans bror fram. Hans hånd holdt fast i Esaus hæl, og de kalte ham Jakob. Isak var seksti år gammel da de ble født» (1 Mos 25,21.25–26).

Jakob, som fikk navnet Israel, var følgelig en semitt, fordi han nedstammet i rett linje fra Sem. Jakob fikk tolv sønner. De ble stamfedre til Bibelens israelitter. Også disse var semitter. I en rekke artikler i innsyn har jeg behandlet emnet om Israels ti stammer, og dokumentert at de ga opphavet til den hvite, europeiske rase som befolker Vesten. Jeg vil derfor ikke gå nærmere inn på dette emnet her. Abraham fikk også en sønn med Hagar: Ismael, og sønner med sin andre hustru, Keturah: «Med henne fikk han Simran og Joksan og Medan og Midian og Jisbak og Suah» (1 Mos 25,2). Vi skal da merke oss at også etterkommerne til Ismael og de seks sønnene med Keturah var semitter. I tillegg til Arpaksad hadde Sem også sønnene Elam, Assur, Lud og Aram. Etterkommerne etter disse var også semitter, selvsagt. De ekte semitter i dag er derfor den hvite europeiske rase (etterkommerne etter Abraham/Isak/Jakob), samt store deler av araberverdenen (etterkommerne etter Abrahams sønn Ismael og Abrahams sønner med Keturah).

Khazarene

Uttrykket «antisemitt» og «antisemittisme» kommer som regel fra jødisk hold, og er rettet mot den europeiske rase i særdeleshet. Spørsmålet er da om dagens jøder også er semitter. Svaret vil overraske de fleste. Hovedparten (over 80–95%) av dagens jøder er av ikke-semittisk opphav, og faller derfor ikke under kategorien semitter. De fleste er av khazar-opphav. I Middelalderen var Khazaria et mektig rike, fram til det 10. århundre, da det ble erobret av Russerne. Khazaria omfattet dagens Ukraina og Syd-Russland. Rundt 840 e.Kr. bestemte khazarrikets konge, Bulan, at hans folk skulle adoptere jødedommen som offisiell religion. Først i de høyere sirkler, deretter resten av folket. Kong Bulan sendte bud etter hundrevis av jødiske rabbier fra Midtøsten som underviste khazarene i jødedommen. Dette er velkjent og godt dokumentert historie. Man kan finne det i Encyclopedia Judaica, jødisk historie og andre verker. Den senere khazarkongen Yossef opplyste at han hadde oppdaget i khazarrikets annaler at hans folk nedstammet fra Jafets sønn Togarma. Dette kan man lese om i boken The Jew in the Medieval World av Jacob Marcus. KKhazarriket under MiddelalderenKhazarriket under Middelalderenhazarjøden Arthur Koestler dokumenterer alt dette ettertrykkelig i sin bok The Thirteenth Tribe.

Til og med den sionistkontrollerte og meget innflytelsesrike avisen The New York Times lot trykke en artikkel med tittelen «Scholars Debate Origins of Yiddish and the Migrations of Jews» (29. oktober 1996). Poenget i denne artikkelen er at de aller fleste av dagens jøder egentlig ikke er jøder, og derfor ikke har noe krav på Palestina fordi de ikke har noen genetisk tilknytning til Abraham, Isak og Jakob. Artikkelen sier bl.a.: «På grunnlag av lingvistiske [språkmessige] beviser er det blitt antydet at østeuropeiske jøder i all hovedsak ikke hadde med utvandringen fra Midtøsten å gjøre, men heller tilhørte en annen etnisk gruppe som adopterte jødedommen. . . .En språkforsker har nylig hevdet at Yiddish begynte som et slavisk språk som ble omformet til en en slags tysk. . . .Enda mer problematisk er det at demografiske undersøkelser viste at det i Middelalderen ikke var mer enn 25 000 til 35 000 jøder i Vesteuropa. Det er vanskelig å forlike disse tallene med andre undersøkelser som viser at det i det 17. århundre befant seg flere hundre tusen jøder i Østeuropa. . . .Enkelte forskere mener at røttene til både Yiddish og Ashkenazi-folket befant seg mye lenger øst. I sin bok fra 1976, The Thirteenth Tribe, kommer Arthur Koestler med den overraskende antydning som språkforskerne aldri tok alvorlig, at østeuropeiske jøder ikke var semitter, men i all hovedsak nedstammet fra de tyrkiske khazarer, som omvendte seg til jødedommen i Middelalderen.

Arthur Koestler: «Etter hvert som khazarrikets historie utfolder seg, vil århundrets største svindel bli avslørt» - dvs. sannheten om det virkelige opphavet til dagens jøderArthur Koestler: «Etter hvert som khazarrikets historie utfolder seg, vil århundrets største svindel bli avslørt» - dvs. sannheten om det virkelige opphavet til dagens jøderMen nå er Koestlers kontroversielle påstand blitt gjenoppvekket og utdypet nærmere. F.eks. i en bok fra 1993: The Ashkenazic Jews: A Slavo-Turkic People in Search of a Jewish Identity av Dr. Paul Wexler, som er språkforsker ved universitetet i Tel Aviv. Wexler gjør bruk av en rekonstruksjon for å vise at Yiddish begynte som et slavisk språk, der ordene etter hvert ble byttet ut med tyske ord. Han går enda lenger, og hevder at Askhenazi-jødene i all hovedsak er jødeomvendte slavere og tyrkere som blandet seg med en meget liten prosentdel palestinske jøder fra utvandringen» (Uthevelser tilføyd).Dr. Paul Wexler: Askhenazi-jødene er i all hovedsak jødeomvendte slavere og tyrkereDr. Paul Wexler: Askhenazi-jødene er i all hovedsak jødeomvendte slavere og tyrkere

I sin store bok om Khazarrikets historie, The Jews of Khazaria, sier forfatteren Kevin Alan Brook (utgitt på det jødiske forlag Jason Aronson Inc., 1999): «Ibn Fadlan skrev: 'Khazarenes språk minner verken om persisk eller tyrkisk, eller noe annet språk i verden, selv om det kan ligne noe på bulgarsk.' . . .Disse uttalelsene tyder på at khazarspråket hadde tilknytning til den oghuriske språkgruppe, en unik gren av av den tyrkiske språkgruppe. Det moderne chuvash-språket, som rundt 1,6 millioner mennesker snakker i Chuvash-området i Vestrussland, er det eneste gjenlevende språk i den oghuriske språkgruppe. . . .Khazarenes opprinnelige skriftspråk var tyrkisk-runisk. Oppdagelsen av khazarisk runeskrift har vært sjelden vare. . . .Da khazarene adopterte jødedommen, tilpasset de seg gradvis jødiske skikker, og adopterte også det hebraiske språket» (s. 80–81).

Men slik var det altså ikke fra begynnelsen. Det er Ashkenazi-jødene som utgjør majoriteten, ca. 90–95% av Europas og USAs jøder, og også befolkningen i staten Israel. Det er disse ikke-semittiske «jøder» som roper høyest om «antisemittisme» hver gang noen sier dem imot. Ikke-semitter kaller ekte semitter for antisemitter! Hele saken er jo snudd på hodet!

Dette uttrykket har derfor ingen mening, og faller maktesløst til jorden på sin egen urimelighet. Når man eksempelvis sier at jødene styrer verden, blir denne uttalelsen straks klassifisert som «antisemittisme». Sier man at jødene har et program om verdenserobring, lyder straks ropet «antisemittisme». Alle disse påstandene er imidlertid dokumenterbare fakta, noe enhver som har litt bakkekontakt burde oppdage ved litt selvstudium. At f.eks. jødene styrer verden, er en rent empirisk observasjon. Men hvis en slik observasjon blir regnet som «antisemittisk», må prinsippet også gjelde andre empiriske observasjoner, som f.eks. «i dag skinner solen fra en skyfri himmel». En obervasjon av et dokumenterbart faktum gjør ingen til en «antisemitt» eller «anti» av hvilken som helst art. Observasjonen er ikke rettet mot noen bestemt person, men mot et faktum. Uttrykket «antisemittisme» er derfor absurd og urimelig.

Ekte antisemittisme

Flertallet av dagens jøder, også i sioniststaten Israel er ikke-semitter, mens de som ofte blir stemplet som antisemitter er ekte semitter. I lys av disse tingene er det ingen overdrivelse å hevde at det er den «antisemitt»-følsomme staten Israel som er dagens største antisemittiske organ. Behandlingen av palestinere og arabere, som er ekte semitter viser dette klart. Her er noen grufulle tall:Dette var engang palestinske hjem - inntil sionistene kom med sine bulldozereDette var engang palestinske hjem - inntil sionistene kom med sine bulldozere

ISkrekkslagne palestinere flykter fra de nådeløse angrepene til sionisteneSkrekkslagne palestinere flykter fra de nådeløse angrepene til sionistene tidsrommet 29. september 2000 og 14. oktober 2003 har israelerne massakrert 2654 palestinere, av disse var 493 barn. 47 000 palestinere er blitt skadd som følge av israelernes angrep. Av disse er 2500 blitt krøplinger for livet — av disse er 500 barn. 100 barn har mistet synet fordi de er blitt beskutt med gummikuler fra israelerne. 279 mennesker er blitt regelrett myrdet av israelere. Av disse var 132 sivile tilskuere, hvorav 32 var barn og 25 kvinner. I oktober 2003 invaderte israelerne Gazastripen. I kjølvannet lå 8 døde mennesker, 114 ødelagte tilfluktsrom, 117 ødelagte bygninger, 120 hjem ble jevnet med jorda — og 1240 mennesker ble hjemløse. 82 palestinere døde fordi de ble nektet medisinsk hjelp, av disse var 27 barn. Alt dette mens israelvennlige kristne nærmest roper «Halleluja» for alt hva sionistjødene og staten Israel foretar seg. Pr. 2011 er ovenstående tall langt høyere.

Jøden Harold W. Rosenthal, som i sin tid var rådgiver for den amerikanske senator Jacob Javits (også jøde) fortalte under et intervju i 1976: «. . .antisemittisme betyr ikke opposisjon mot semittisme. Det er et uttrykk vi jøder bruker på en effektiv måte som et stygt ord — vi bruker det for å stemple som intolerant, i likhet med dere, enhver som kommer med kritikk mot jødene. » Det samme sa den tidligere israelske utenriksminister Tzipi Livni under et TV-intervju. Artiklene i denne utgaven av bladet innsyn har ingen verdens ting med «antisemittisme» å gjøre. De fastslår dokumenterbare fakta, og er ikke rettet mot enkeltpersoner, men mot prinsipper som er i strid med Guds Ord og med all sunn moral. Redaktøren av bladet er selv en ekte semitt, og vil ha seg frabedt merkelappen «antisemitt». Er han i strid med seg selv? I sin bok The Thirteenth Tribe sier Arthur Koestler at etter hvert som khazarrikets historie utfolder seg, vil århundrets største svindel bli rullet opp. Det er denne svindelen dette bladet nå ruller opp, men det er bare toppen av et isfjell.

Last ned denne artikkelen

Denne artikkelen er hentet fra innsyn Nr. 3/4, 2003 ...
Sist redigert torsdag, 05 november 2020 21:06

Beslektede artikler

1 Kommentar

  • John Kjetil Lode

    John Kjetil Lode

    17. juni 2015 | Kommentar-lenke

    Jeg har leste mesteparten av boka til Koestler på engelsk, den er å få gratis som pdf fil. Meget interessant på mange måter, både mht Kazaria - den hedenske jøde-nasjonen, og vikingenes historie i området rundt Ukraina og sydlige Russland. Koestler påstår at de fleste azkenasi-jødene stammer fra kazarene, som ikke er etniske semitter. Men da jeg tok opp dette med min venn Onar Åm, hevder han at DNA tester av disse askenasi-jødene viser at det har en massiv innblanding av ekte jøder som er semitter. Uansett, en fascinerende bok: Den trettende stammen.

    Rapporter
Logg inn for å kommentere
s

Nettstedet drives utelukkende

ved hjelp av frivillige gaver fra dem som føler behov for å støtte denne opplysningsvirksomheten, så alle bidrag mottas med takk.

Webdesign, grafikk og teknisk løsning: Stefan Kaspersen

Magasinet innsyn © 2001-2021

Min konto